Landsbygdsnätverket
Porträttbild på Monica Sihlén. Hon har rött hår och gröna kläder.

Foto: Upphandlingsmyndigheten.

Nyfiken på...Monica Sihlén

Du arbetar på Upphandlingsmyndigheten och är ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö & klimat. Hur jobbar du med ekosystemtjänster, miljö och klimat?

– Jag jobbar med att främja hållbar offentlig upphandling av livsmedel. Myndigheten tar fram hållbarhetskriterier som används av många kommuner och regioner i samband med upphandling. Jag ger också råd kring strategiska inköp och samverkar med en mängd relevanta aktörer.

– I Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp diskuterar vi hur vi gemensamt kan främja hållbarhet och ekosystemtjänster.

Hur kan ditt jobb bidra till att främja miljöarbetet och ekosystemtjänster i de gröna näringarna?

– Genom att bidra till att hållbarhetskriterier inom livsmedelsområdet i så stor utsträckning som möjligt främjar ekosystemtjänster. Vi verkar också för att de krav som ställs på de gröna näringarna i form av lagar och regler efterfrågas av offentlig sektor. De underlättar för svensk produktion att konkurrera på den offentliga marknaden.

– Offentlig sektor, främst kommuner och regioner, köper livsmedel för cirka 10 miljarder om året och serverar över 3 miljoner offentliga måltider varje dag. Att stödja de offentliga köparna att ställa krav bidrar till att den stora offentliga köpkraften påverkar producenter att tydliggöra sina mervärden.

Det finns fyra typer av ekosystemtjänster; försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster. Kan du ge exempel på olika typer av ekosystemtjänster som du vill främja?

– Alla typer av ekosystemtjänster är viktiga för att nå Upphandlingsmyndighetens vision om ”Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid”. I arbetet med våra hållbarhetskriterier är fokus på de försörjande ekosystemtjänsterna inom matproduktionen.

– Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier främjar redan idag miljö, djurskydd och sociala och ekonomiska krav. Men det finns potential att göra mer inom offentlig upphandling. Idag är det inte möjligt att kravställa ekosystemtjänster direkt i upphandling även om det görs indirekt i hållbarhetskriterierna. I framtiden kan förhoppningsvis kopplingen mellan ekosystemtjänster och livsmedel bli tydligare än idag.

Vad ser du för möjligheter och hinder för de gröna näringarnas miljöarbete framöver?

– Upphandlingsområdet är under ständig utveckling och i framtiden hoppas jag att det blir enklare att objektivt beskriva och kravställa fler ekosystemtjänster, exempelvis kretslopp av kväve och fosfor.

– Användning av vattenresurser, vattnets kretslopp och ”vattenfotavtryck”, främst i torrare delar av världen, har diskuterats som möjligt kriterium ur social och miljöaspekt men det är ännu inte möjligt att följa upp. Men i takt med att ekosystemtjänster förtydligas som mervärden i produktionen ökar möjligheterna att ställa krav i offentlig upphandling.

– Den offentliga upphandlingen har en viktig roll att spela framöver för att bidra till att nå de svenska miljökvalitetsmålen, målsättningarna i agenda 2030 och en hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Publicerades