Landsbygdsnätverket
Per Hasselberg. ordförande, har rutig skjorta och blå kavaj. Han står utomhus under ett träd

Foto Fyrbodals kommunalförbund

Nyfiken på Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet – Per Hasselberg

Du är ordförande för Landsbygdsnätverkets grupp Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet. Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med just nu?

– Att säkerställa kompetensförsörjningen i det gröna och naturbaserade näringslivet är viktigt för att säkerställa långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning och landsbygdsutveckling. Attraktionskraft för utbildningar och yrken inom det gröna näringslivet är helt avgörande för framtidens kompetensförsörjning och detta måste utbildningsanordnare och näringslivet göra tillsammans.

Vad hoppas ni på att det ska leda till?
– Tillsammans kan vi göra naturbruksprogrammet än mer attraktivt och få fler unga att söka naturbruk när man väljer gymnasieutbildning. Yrkeshögskolan är en växande, och mycket framgångsrik utbildningsform, vi tror att det finns utrymme för fler yrkeshögskoleutbildningar inom det gröna näringslivet på både kort och lång sikt.

– Det finns så klart också ett behov av fler agronomer, veterinärer och djursjukvårdare för att nämna några andra exempel. Alla branscher vill ha en bra balans mellan antalet som utbildas till olika yrken och de faktiska behoven i branschen. Detta gäller i det gröna näringslivet också, och det hoppas vi kunna skapa genom gemensamma ansträngningar hos branschorganisationer, utbildningsanordnare och näringsliv.

Vad är på gång framåt?
– En stor och viktig fråga framåt är hur framtidens utbildningssystem i gymnasieskola och vuxenutbildning dimensioneras, där regeringen nu aviserat att arbetsmarknadens behov ska få en större betydelse i framtiden. Blir det verklighet är det viktigt att det gröna och naturbaserade näringslivet kan visa upp tydliga behov, annars får vi inte de utbildningsplatser vi behöver. Det blir den kanske enskilt viktigaste frågan att samverka kring framöver om aviserade förändringar blir verklighet.

Om du får lyfta tre delar som kompetensrådet bidragit med, vad skulle det bli?
– För det första är kompetensrådet ett viktigt forum där utbildningsanordnare, branscher och näringsliv kan föra dialog med varandra om utbildningsbehov och kompetensförsörjning.

– För det andra är kompetensrådet en bra plattform för dialog med olika myndigheter som påverkar utbildning och kompetensförsörjning så som till exempel Tillväxtverket, Jordbruksverket, Skolverket och olika departement.

– För det tredje kan kompetensrådet ses som ett kunskapsnav inom utbildning och kompetensförsörjning i det gröna och naturbaserade näringslivet där vi delar med oss av ny kunskap till varandra. Det bidrar till att vi tillsammans blir starkare.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i kompetensrådet? Klicka på länken nedanför.

Till kontaktsidan

Publicerades