Landsbygdsnätverket
Jenny Taylor på Jordbruksverket talar om Sveriges AKIS-samordning när EU-länderna samlas i Madrid.

Jenny Taylor på Jordbruksverket talar om Sveriges AKIS-samordning när EU-länderna samlas i Madrid. Foto: Jennie Cederholm Björklund

Svensk AKIS-samordning i framkant inom EU

I samtliga 27 EU-länder inrättas nu AKIS-samordningsfunktioner för strategisk plan. Dessa kallas AKIS Coordination Body. Horizonprojektet modernAKIS arbetar för att stödja utvecklingen av dessa funktioner i medlemsländerna. Idén är att erfarenhetsutbyte ska ske och att kunskap utvecklas och delas. Jennie Cederholm Björklund från Landsbygdsnätverkets kansli medverkade tillsammans med Jenny Taylor och Stephanie Kindbom från Näringsutvecklingsenheten på Jordbruksverket på mötet i Madrid 22-23 april.

Jennie Cederholm Björklund har mörk kavaj och rosa topp. Hon står ute i naturen med ett träd vid sidan.

Foto Privat

Sverige ligger i framkant när det kommer till AKIS-samordningen vilket har uppmärksammats internationellt vid flera tillfällen. Vid mötet i Madrid ombads Sverige och Italien att berätta om hur arbetet med AKIS-samordningsfunktionen ser ut i respektive land.

– Sverige har kommit långt och Italien har inte praktiskt börjat arbeta med AKIS-samordningen än. De berättade om hur de planerar att arbeta, säger Jennie Cederholm Björklund.

En plattform för samarbete

I Spanien håller man på att bygga upp en plattform i syfte att underlätta samarbete och nätverkande mellan AKIS-aktörer. Plattformen heter Akisplataforma.es. Där kommer resultat visas från alla projekt som genomförts. Spanien har bland annat haft över 700 EIP-projekt under perioden 2016-2023.

– Delar av funktioner som Spanien har på sin plattform kommer i Sverige att genomföras av de fyra kunskapsnaven inom animalieproduktion, företagsledning & entreprenörskap, miljö & klimat samt digitalisering, säger Jennie Cederholm Björklund. 

I projektet modernAKIS tas ett verktyg för benchmarking fram, en process där AKIS-samordningsfunktioner jämför sina processer mot andras motsvarigheter för att identifiera bästa praxis, upptäcka möjligheter till förbättringar, och implementera förändringar för att öka sin egen prestanda. Detta för att underlätta förståelse för olikheter i AKIS utförande. Verktyget ska vara klart i augusti 2025.

Jennie Cederholm Björklund från Landsbygdsnätverkets kansli medverkade tillsammans med Jenny Taylor och Stephanie Kindbom från Näringsutvecklingsenheten på Jordbruksverket

Stephanie, Jenny och Jennie. Foto Privat

Skillnader i rådgivningssystem

Vid mötet genomfördes policydiskussioner mellan AKIS-samordnare och rådgivare för att utveckla policys för AKIS och för att öka rådgivningens integrering i AKIS.

– Stora delar av programmet och diskussionerna handlade om hur vi kan arbeta för att höja support i innovationsprocesser och öka rådgivningens integrering, säger Jennie Cederholm Björklund.

Det svenska systemet skiljer sig från många andra länders rådgivningssystem då här inte finns statlig rådgivning på samma sätt – utan mycket rådgivning i Sverige är privat. Rådgivning i många andra länder inkluderar såväl agriturism som agri-food.

– Jag reflekterade över att många av projektdeltagarna endast ser traditionell lantbruksrådgivning som relevant rådgivning för lantbrukarna. Ska vi arbeta i kunskaps- och innovationssystem så behöver vi förstå och integrera rådgivning som kommer från många andra aktörer såsom inkubatorer, banker, försäkringsbolag, leverantörer och industri och många andra.

– Forskare inom projektet betonar vikten av att rådgivning finns på många ställen och inom många områden – inte enbart inom traditionell lantbruksrådgivning. Detta är det vi förklarar med cirklarna i AKIS-modellen, och som vi behöver arbeta för att medvetandegöra i Sverige, säger Jennie Cederholm Björklund.

OM AKIS

AKIS står för Agricultural Knowledge and Innovation Systems.

Vill du se exempel på olika AKIS-system i Sverige kan du läsa mer på vår sida AKIS och EIP-Agri. Du hittar cirklarna som beskriver systemen under "AKIS - exempel på systemen"

Publicerades