Landsbygdsnätverket
Jenny Taylor, ställföreträdande enhetschef på Jordbruksverket och Jennie Cederholm Björklund, innovationscoach på Landsbygdsnätverket framför en rollup

Från vänster: Jenny Taylor, ställföreträdande enhetschef på Jordbruksverket och Jennie Cederholm Björklund, innovationscoach på Landsbygdsnätverket.

Svenskt förslag kan lyfta internationellt samarbete

Den 5 mars var Landsbygdsnätverkets Jennie Cederholm Björklund och Jenny Taylor från Jordbruksverket i Bryssel som en del av EU:s initiativ för innovation och kunskapsutbyte inom jordbruket. Från svenskt håll lyftes exempelvis behovet av internationella samarbeten och möjligheter till studiebesök.

Mötet ingår i Subgroup on Innovation and Knowledge Exchange under EU CAP Nätverket och experter från olika EU-länder samlades för att diskutera framtida nätverksaktiviteter och dela erfarenheter om innovation inom lantbruket - främst inom EIP-Agri. Vid mötet diskuterades och prioriterades nätverksaktiviteter för 2024-2025.

– De olika EU-länderna delade med sig av lärdomar, utbytte erfarenheter från genomförda aktiviteter som varit mindre lyckosamma och berättade om kommande aktiviteter och evenemang i medlemsstaterna, förklarar Jennie Cederholm Björklund som är innovationscoach på Landsbygdsnätverket.

Digitala möten och studiebesök

Särskilt fokus lades på önskemål från svenska EIP-projektdeltagare om stärkt internationellt samarbete och möjligheter till studiebesök.

– Från svensk sida fortsatte vi att framföra behovet av internationellt samarbete, det vill säga studiebesök där deltagare i EIP-projekten får träffas, säger Jenny Taylor som är ställföreträdande enhetschef på Jordbruk- och analysavdelningen.

Dessa skulle kunna föregås av korta online-möten där EIP-projekt klustras med andra projekt inom liknande områden och där projektdeltagarna kan lära känna varandra, presentera sitt arbete, generera nya idéer eller efterlysa samarbetspartners.

Förslaget ledde till en prioritering av så kallade "cross-visits" mellan EIP-projekt som ska inledas med korta online-möten för att främja idéutbyte och partnerskap.

Tematiska och öppna utlysningar

Sverige har haft den första tematiska utlysningen inom EIP-Agri, och ytterligare en är på gång. Nästa utlysning kommer att handla om organisatorisk innovation, och syftet är att bidra till att stärka AKIS i Sverige. Många andra länder arbetar enbart med tematiska utlysningar, men för Sveriges del är detta en ny strategi som testas. Men största delen av budgeten för EIP-Agri går även fortsättningsvis till öppna utlysningar för innovationsprojekt inom lantbruk, rennäring och trädgårdsnäring oavsett tema.

– Vid diskussionerna under mötet blev det tydligt att den svenska strategin ”att låta många blommor blomma” har gjort att vi har många EIP-projekt inom områden som AI, vilket övriga länder nu saknar, säger Jennie Cederholm Björklund. 

Svenska EIP-projekt med inriktning på AI fungerar både som föredöme och inspiration.

Mässdeltagande EIP-projekt inspirerar

Diskussionen omfattade även utmaningen med att ta tillvara på resultat efter projektslut, särskilt hur EIP-projekt kan närma sig marknaden genom att vara med på mässor.

– Vi berättade att fyra svenska EIP-projekt var med på världens största mässa för lantbruksteknik, Agritechnica i Tyskland, förra året vilket var mycket uppskattat, säger Jenny Taylor.

Flera EIP-projekt har visat intresse för att delta i en gemensam monter på Elmia Lantbruk i höst, och nu arbetas det med en lösning för att det ska bli av. Avslutningsvis betonades vikten av kompetenshöjning inom innovation för alla som arbetar med AKIS så som myndigheter, rådgivning, forskning och nätverk.

– Alla behöver vara ifrågasättande, reflekterande, öppna för nya tankesätt och arbetssätt - och ha mod att bryta gamla strukturer och invanda beteenden, säger Jennie Cederholm Björklund.

Publicerades