Landsbygdsnätverket
En lantbrukare står lutad mot son röda traktor med en läsplatta i handen

Foto: Jörgen Wiklund, Scandinav

Vinnande ämnen inför internationella studiebesök

Internationella så kallade ”cross-visits” planeras nu för innovationsgrupper inom EIP-Agri. Arrangör är EIP-AGRI Support Facility som ville ha hjälp att välja ut två ämnen att göra utlysningar inom. Pågående svenska EIP-projekt fick möjlighet att rösta och resultatet har nu skickats in.

I omröstningen från de svenska innovationsgrupperna fick de båda översta ämnena lika många röster.

 • Klimatanpassning på marknivå - innovativa lösningar för att bygga upp lantbrukets motståndskraft
 • Användning av jordbruks- och skogsbruksrester för att skapa alternativa inkomstkällor för jord- och skogsbrukare med system för jordbruk med låga insatser, (Low-input farming systems (LIFS), i åkergrödor)
 • Främjande av bevarande och användning av europeiska växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk

Svaren redovisades till EIP-AGRI Support Facility den 6 mars. Utlysningarna för de två ämnen som får flest röster från samtliga länder väljs ut och publiceras i mars.

Studiebesöken kommer att äga rum den 25-26 juni 2024.

Huvudmålen med studiebesöken är att:

 • Möjliggöra "peer-to-peer-inlärning" och kunskapsutbyte om de innovationer som de berörda projekten adresserar och om deras fleraktörsansats. Detta ger en djupare förståelse för innovationsprocesserna, ger ytterligare inspiration till deltagarna och främjar synergier mellan projekten.
 • Diskutera gemensamma utmaningar, forskningsbehov från praktiken, inspirerande idéer och potentiella lösningar.
 • Utbyta och ytterligare sprida projektresultat över hela EU.
 • Skapa möjligheter för potentiella framtida samarbeten och/eller partnerskap.

Featured areas:

 1. Climate adaptation on the ground - innovative solutions to build farm resilience
 2. Use of agricultural and forestry residues for creating alternative sources of income for farmers and foresters Low-input farming systems (LIFS) in arable crops
 3. Promoting the conservation and use of European plant genetic resources for food and agriculture

The main goals of cross-visits are to:

 • Enable peer-to-peer learning and knowledge exchange on the innovations that the involved projects address and on their multi-actor approach, allowing a deeper understanding of the innovation processes, providing further inspiration to participants and fostering synergies between projects;
 • Discuss common challenges, research needs from practice, inspirational ideas and potential solutions;
 • Exchange and further disseminate project findings across the EU; Create opportunities for potential future collaborations and/or partnerships

Publicerades