Landsbygdsnätverket

Hallå där Magnus Börjeson

Man som sitter ned på huk ute i naturen. Tittar glatt in i kameran

Foto: Privat

Du är lantbrukare och ordförande för AgroÖst, och ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar. Vilka är de viktigaste frågorna just nu?

– Vi har en aktiv och brett sammansatt grupp som verkligen kan bidra till bättre kunskaps- och innovationsarbete i Sverige. Omvärlden trycker på med stora förändringar inom viktiga områden som mat och energi där det gröna näringslivet verkligen är i centrum.

- Vi har stora möjligheter att leverera genom att ta tillvara och förbättra företagsklimatet, underlätta kunskapsutbyte och satsa på innovation. Vi behöver också förbättra vårt sätt knyta ihop internationellt, nationellt och regionalt arbete.

Vad hoppas ni på att arbetet ska leda till?

– Vi vill få en mer dynamisk utveckling genom att i ett gemensamt sammanhang utveckla rådgivning och innovationsfrämjande. Företagare ska kunna känna att det blir enklare att få support i sin företagsutveckling samtidigt som en ökad dialog med akademien och övriga offentliga aktörer ger mer relevant forskning och bättre utformade stödinsatser.

Vad är på gång framåt?

- Vi går precis in i en ny programperiod i jordbrukspolitiken och i samband med detta kommer en del nyheter som gruppen följer och diskuterar. Satsningar på kunskaps- och innovationsfrämjande är prioriterade och en uppgift är att på bästa sätt bidra till att informationen om detta sprids.

- För att förstärka arbetet med det ömsesidiga lärandet kommer ett antal regionala tematräffar att arrangeras runt om i landet. Nya insatser inom EIP-Agri blir viktiga bidrag för att underlätta de gröna innovationerna.

Kan du lyfta tre bra saker som gruppen har bidragit med?

- Gruppen har varit en bra plattform för dialog och kunskapsutbyte när det gäller allt ifrån detaljregelfrågor till mer strategiska inspel. Genom bred och aktiv representation kan många perspektiv mötas på ett sätt som egentligen är tämligen ovanligt.

- Att bidra med förslag på aktiviteter och idéer till nya arbetssätt är en möjlighet som ger effekt i form av förändringskraft i svenskt lantbruk. Man ska verkligen inte underskatta den överhörning som gruppen ger. Bättre information ger bättre beslut i alla led.

- Sist men inte minst kan utbyte med och frågeställningar från internationella nätverk förmedlas och diskuteras. Önskemål finns att förstärka det internationella kunskapsutbytet.

Publicerades