Landsbygdsnätverket
Per Hansson, SLU Alnarp, och ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar (AKIS). Per ha blå tröja och vit skjorta och står utomhus

Hallå där Per Hansson

Du jobbar på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp, och är ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar (AKIS). Vad arbetar du med på SLU Kompetenscentrum företagsledning (KCF)?

– Jag är verksamhetsledare för Kompetenscentrum företagsledning. Det är en centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att inom ämnet företagsledning koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna.

Per Hansson arbetar deltid på Kompetenscentrum företagsledning (KCF) och ägnar den andra delen av tiden år Nordisk Kommitté för jordbruk och livsmedelsforskning (NKJ) som är ett organ under Nordiska Ministerrådet.

– De olika delarna har ganska många beröringspunkter som till exempel bioekonomins ökande betydelse och konsekvenserna för lantbruket omställning av livsmedelssystemet. Någonstans finns alltid en primärproducent och företagare som ska göra strategiska val för sig själv, sin familj och sitt företag.

Vad hoppas du att arbetet leder till?
– KCF har idag ett lag med stor erfarenhet av rådgivning och kommunikation. Vi hoppas att företagsledningsfrågorna ska få en mer framträdande plats i både forskningen och implementeringen av ny kunskap inom lantbruket. Förhoppningen är att detta i sin tur ska leda till att fler företag når sina mål på ett uthålligt sätt, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Vad är på gång framåt inom Kompetenscentrum företagsledning?
– För KCF har 2022 handlat mycket om att fullfölja de planer som presenterades i en förstudie beställd av Jordbruksverket. Den handlade om förutsättningarna för ett Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap. Vi hoppas kunna förverkliga en del av det under 2023 och framåt.

– Det handlar framför allt om en ännu högre grad av interaktion och samverkan med intressenterna i systemet. Prioriterade grupper är rådgivningsföretag och andra som möter lantbrukarna i deras arbete med att utveckla sina strategier för utveckling.

Vad kan du bidra med i Landsbygdsnätverkets AKIS-grupp?
– De senaste årens snabba kast, både väder, marknader och andra omvärldshändelser ställer stora krav den enskilde företagaren. Det innebär också ett ökat tryck på rådgivningen att möta upp företagarnas behov och efterfrågan.

– Svenskt lantbruk är inte en homogen massa av företag som ser likadana ut eller som har samma mål. Det ska vi förhålla oss till i alla delar av kunskaps- och innovationssystemet, det gäller inte minst forskning och rådgivning. I det sammanhanget tror jag den erfarenhet jag har från min tid som rådgivare och från forskningsmiljöer kan bidra till en mer sammansatt bild av vad som krävs för att möta framtiden.

Är det något mer du vill tillägga?
– Vi kommer ingenstans om vi inte i våra samarbeten har en någorlunda samstämmig bild av vart vi ska. Det måste vi arbeta med hela tiden och med ett öppet sinne.

Publicerades