Landsbygdsnätverket
Johan Kuylenstierna blir nu generaldirektör för Formas

Foto Elisabeth Ohlson Wallin

Nyfiken på Johan Kuylenstierna

Du tar nu över som generaldirektör för Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Och du har tudelade känslor när det gäller klimatfrågan.

– Ja, det stämmer. Jag känner stor oro gällande klimatet. Det är en väldigt utmanande och komplex problematik och ett växande problem. Det krävs genomgripande förändringar av samhällets strukturer där många system ingår, exempelvis energi, livsmedel, handel, politik, geopolitik och förstås ekonomi. Det är både trögrörliga system och känsliga. Det blev uppenbart efter Rysslands invasion i Ukraina. När det gäller komplexa system så finns det också många målkonflikter.

Men jag känner också optimism och den bottnar i människans kreativitet. När det verkligen gäller så kommer det fram lösningar, se till exempel den senaste pandemin och den snabba framtagningen av verksamt vaccin.

Livsstilsförändringar ska vara enkla

Johan menar att inom näringslivet arbetas det på många håll med att hitta innovativa sätt att komma ifrån det fossilbaserade energisystemet och det är väldigt positivt, men det krävs mycket mer.

Det krävs livsstilsförändringar, och för att få individer att lyssna är det bättre att prata om vad vi borde börja med i stället för var vi borde sluta med. Men för att göra rätt måste näringslivet och politiken underlätta enkla val.

– Jag är exempelvis tveksam till om man ska ha många olika märkningssystem i livsmedelshandeln. Hållbarhet ska snarast vara en integrerad del i allt vi köper.

Gemensamma strategier behövs

Riksdagen antog 2017 ett klimatpolitiskt ramverk som består av tre delar; klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Ramverket är viktigt och har stor betydelse.

– Vi behöver ha gemensamma strategier i stället för att i hög grad jobba i uppdelade ämnesområden. Det krävs en bred kompetensbas i såväl regering som riksdag, och allmänt både en grundläggande respekt för kompetens och en förståelse för politikens komplexitet. En politisk samling är nödvändig där man enas om långsiktiga mål.

Kommunikation är en viktig del

När det gäller den nya positionen som generaldirektör för Formas är Johan förväntansfull. Formas är en mycket viktig forskningsfinansiär, men har också uppdraget att göra utvärderingar och synteser utifrån robusta underlag och att kommunicera resultaten.

– Kommunikation är svårt men mycket viktigt, understryker Johan. Det gäller såväl Formas som på universitet och institut. Man vill både ha forskare som kan delta i populärvetenskapliga sammanhang och som samtidigt är riktigt duktiga inom sitt forskningsområde.

Involvera fler i forskningen

– Idag tar man i utlysningar större hänsyn till forskningsresultatens tillämpning och det är bra. Man bör nog också i högre grad ha särskilda personer som kan tolka och länka forskningen till politiska beslut.

– Jag har i forskningssammanhang ofta jobbat med samskapande, ”co creation”, där olika viktiga aktörer i kedjan är involverade från start. Det är inte bara viktigt för att få rätt problemställningar och bra förslag till lösningar, utan är ju också ett bra sätt att sprida information om vad som pågår ut i näringarna.

Text Inger Pehrson

Johan Kuylenstierna har varit utnämnd till Miljömäktigast i Sverige utifrån sitt mångåriga arbete med miljö- och klimatfrågor. Han har också varit VD för Stockholm Environment Institute, professor vid Stockholms Universitet och ordförande i Klimatpolitiska rådet. Idag är han generaldirektör för Formas, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. 

Publicerades