Landsbygdsnätverket
Gruppbild med svenska deltagare på konferensen.

Samlat budskap om landsbygder på Rural Pact-konferens

Organisationer och myndigheter runt om i EU; bjud in och lyssna på människor som bor i landsbygder! Gör en extra ansträngning för att inkludera landsbygdernas unga och kvinnor. Samarbeta mer mellan nivåer och sprid goda exempel. Förenkla och tydliggör stödsystem. Dessa var några av de centrala budskapen som sammanfattar uppstartskonferensen för Rural Pact som genomfördes i Bryssel den 15-16 juni med nästan 400 deltagare.

Den 15-16 juni arrangerade EU-kommissionen en uppstartskonferens för Rural Pact i Bryssel där närmare 400 personer deltog. Konferensen innehöll både seminarier inom olika åtgärdsområden med dialog mellan deltagarna och presentationer från kommissionens olika direktorat. Både kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och hela tre kommissionärer (Agriculture and Rural Development, Cohesion and reforms, Democracy and Demography) hälsade välkommen, vilket visar hur viktigt EU anser att långtidsvisionen och Rural Pact är.

Vilka svenskar presenterade?

Marion Eckhardt, ordförande för ELARD medverkade vid High level opening. Bland annat lyfte hon att Leader sedan 30 år redan är en Rural Pact och har som sådan gått i fronten för landsbygdsutveckling och underifrånperspektiv . Ulrika Landergren, ordförande regionkommitténs kommission för naturresurser medverkade även hon vid High level opening och i flera pass. Hon uttryckte sin och regionkommitténs tillfredsställelse över att visionen var på plats - även om det inte gått hand i hand med finansieringsinstrumentens strategier och program, så som den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken. Eva-Lotta Öberg från Härnösands kommun talade om "Empowering local communities and engaging stakeholders in building the future of rural areas". Linda Törner, ordförande och ledare för Leaderprojektet Women on Wednesday pratade vid "Placed-based approaches for rural development: Leader, CLLD and Smart Villages". Därutöver deltog ytterligare sex svenskar på konferensen, bland andra två från Landsbygdsnätverkets kansli.

Vad kom fram på konferensen?

Gemensamt för nästan alla dialogpass var budskap om att offentliga aktörer måste bjuda in och lyssna på människor som bor i landsbygder, att de behöver göra en extra ansträngning för att inkludera unga och kvinnor, att aktörer på olika nivåer behöver samarbeta mer och att alla behöver sprida goda exempel. Ett konkret exempel är landsbygdssäkring i dialog. Det innebär att beslutsfattare har system för att lyssna på paneler eller nätverk av landsbygdsbor och landsbygdsföretagare. Det blir ett viktigt komplement till checklistor och statistik.

Ulrika Landegren sa bland annat i sitt avslutningsanförande att hon "ska fortsätta bidra till att regionkommitténs medlemmar ska tänka landsbygder och att de inkluderar landsbygdssäkring i sin verktygslåda". Wolfgang Burtscher, Director-General, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, EU-kommissionen, (det direktorat som samordnar Rural Vision och Rural Pact) menade att vi måste ha en helhetssyn när vi ska hantera utmaningar i landsbygder. Även han lyfte landsbygdssäkring och att det ska införlivas i kommissionens arbete.

Mer information

EU-kommissionens långtidsvision Long Term Vision for Rural Areas har åtgärdsområden som ska bidra till starkare, sammankopplade, motståndskraftiga och välmående landsbygder. För att kraftsamla allt från individer, föreningar och företag på lokal nivå i landsbygder till organisationer och myndigheter på nationell nivå, har kommissionen tagit initiativ till en Rural Pact. Rural Pact ska bidra till att 1. Förstärka landsbygders röst, 2. Strukturera och möjliggöra samarbete och ömsesidigt lärande, 3. Uppmuntra och övervaka frivilligt engagemang som bidrar till visionen.

Publicerades