Landsbygdsnätverket
Tre glada tjejer framför en roll-up med texten "Youth Up North".

Youth Up North – en rörelse där ungas röster blir hörda

För att locka en ung befolkning att bo och leva på landsbygden krävs engagemang och konkreta åtgärder. Detta har Youth Up North tillsammans med tre glesbygdskommuner i Norrlands inland identifierat och arbetat aktivt med under tre års tid. Att lyssna på, bjuda in och verkliggöra ungas förslag och tankar kring lokalsamhällets utveckling är framgångsfaktorer att ta fasta på.

I april 2023 samlades människor från civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor i Arjeplog för att ta del av det projekt som Youth 2030 tillsammans med kommunerna Arjeplog, Boden och Dorotea arbetat med under de senaste tre åren. Projektet finansierades av Familjen Kamprads stiftelse samt Stenbecks stiftelse och målet var att på så många olika plan i samhällsutvecklingen som möjligt engagera bygdernas unga befolkning.

Projektet har resulterat i konkreta strukturella förändringar inom kommunerna som gör att arbetet kan fortsätta efter projekttidens slut. Den största bestående förändringen är att kommunerna anställt varsin ungdomskonsulent som ska fortsätta arbeta som en självklar länk mellan makthavare och ungdomar. Tjänsterna ska finansieras med egna medel.

Tydlig dialog avgörande

Projektet har ringat in en avgörande faktor för att på riktigt skapa förändring: det krävs tydlig och kontinuerlig dialog mellan beslutsfattare och unga.

För att nå de unga var det viktigt att politiker och beslutsfattare samt andra vuxna började röra sig på ungdomarnas plattformar. Att bjuda in gymnasieklasser till kommunhuset visade sig vara fel strategi. Att i stället träffa ungdomar i skolmiljö, på fritidsgården eller i samband med fritidssysselsättningar skapade naturliga möten och samtal. Att etablera relationer tar tid och behöver underhållas för att klimatet ska öppnas upp.

Nästa steg blev att inte bara snacka utan också göra verkstad. För att få fortsatt förtroende för makthavarna behövde de unga få kvitto på att deras åsikter faktiskt räknades. Flera olika mötesplatser har på de ungas förfrågan etablerats i de olika bygderna och de används flitigt. En annan bestående förändring som implementerats är politikerluncher i skolmatsalar då politiker äter lunch och diskuterar samhällsfrågor med skolelever.

Viktigt för levande landsbygd

Att arbeta aktivt med att involvera unga i samhällsutvecklingen menar Youth 2030 är viktigt ur flera perspektiv. För att stärka demokratiska processer, entreprenörskap och kreativitet hos unga behöver de känna sig sedda. Att satsa på ungdomar är att satsa på framtiden och är en förutsättning för en fortsatt levande landsbygd.

Det handlar dels om att få unga att stanna kvar i hembygden men också att få de som flyttar för studier eller andra jobb att se möjligheter i att senare återvända hem. Hembygden ska visa på lika många möjligheter som ett liv i en stor stad men med andra förutsättningar.

Idéer att ta med till andra landsbygder

Att applicera dessa tankar och idéer skulle kunna vara ett sätt i att stärka ungas inflytande även i andra landsbygder.

Att få vetskap om hur och att idéer kan bli verklighet genom att vända sig till rätt organisation skulle kunna förändra mycket för unga. Om unga människor tidigt lär sig att det finns flera vägar att gå för att verkliggöra sina visioner, så kan de fyllas med framtidstro och en vilja att arbeta för sin hembygd. Men det här kräver att vuxna ser till att genomföra nya satsningar och hjälpa ungdomarna framåt. De vuxna sitter på resurser, erfarenheter och kunskap att stärka ungas position i samhället.

Ett steg i att få unga att känna sig inkluderande i lokalsamhällets utveckling skulle kunna vara att med hjälp av exempelvis Leader lära sig hur en projektansökan fungerar. Vad krävs för att hitta finansiering till projekt och hur arbetar man strategiskt för att uppnå önskat resultat? Med rätt vägledning kan vi få fler trygga och kompetenta unga ledare som går från tanke till handling. Vad vill unga utveckla och vad kan vuxna göra för att möjliggöra förändringen?

Text: Charlotte Aav

Närbild på Charlotte Aav.

Om skribenten

Charlotte Aav är en ung lantbrukare på Södra Gotland och driver även ett hälsoföretag. Hon deltog på Youth Up Norths konferens i Arjeplog som del av Leader Gutes projekt "Vi Landsbyggare på Gotland".

Publicerades