Landsbygdsnätverket

Svenskodlad fisk i offentliga kök - från pandemi till upphandling

Går det att öka konsumtionen av svenskodlad fisk i offentliga kök? Detta var den grundläggande frågeställningen i en studie som genomfördes hösten 2020 med syfte att utreda förutsättningarna för nya försäljningsvägar för svenskodlad fisk. Studien genomfördes av Matfiskodlarna på uppdrag av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för fiske och vattenbruk.

– Den fisk som produceras inom svensk fiskodling hamnar generellt i restaurangkök, i delikatessdiskar eller utanför landets gränser. Både ur miljösynpunkt och utifrån nationell försörjningsförmåga skulle det vara en fördel om mer av den fisk som serverades i Sverige var inhemskt producerad, berättar Linda Falk Wigdén, före detta projektledare hos Matfiskodlarna

Linda Falk Wigdén

Linda Falk Wigdén.

Behovet av att höja den nationella försörjningsgraden har blivit extra tydligt under coronapandemin 2020. Pandemin har även framhävt ett behov bland producenterna att överväga nya försäljningsvägar, då hotell- och restaurangbranschen periodvis nästan gått i stå.

– Genom tidigare initiativ har det identifierats ett antal utmaningar och kunskapsluckor kring förutsättningarna för en ökad servering av svenskproducerad fisk i offentliga kök. Vi har också sett att det finns ett behov av att bättre försöka förstå förutsättningarna, för att kunna identifiera lösningar och vägar framåt, säger Veronica Andrén, projektledare, Landsbygdsnätverket.

Under hösten 2020 initierades därför en förstudie. Syftet var att samla information och därutifrån beskriva utgångspunkt, behov och utmaningar för fiskodlingsbranschen, grossister och måltidsansvariga i offentliga kök.

– Försäljning, förmedling och inköp av svenskodlad fisk, har varit i fokus, berättar Linda Falk Wigdén.

Som en del av förstudien gjordes tre enkätundersökningar vända mot fiskodlingsbranschen, grossister respektive måltidsansvariga i offentliga kök.

Resultat av förstudien visar att:

  • Det finns ett intresse både från fiskodlingens håll att sälja fisk till offentliga kök och ett intresse från ansvariga för måltidsplanering inom offentlig verksamhet att köpa in svenskodlad fisk. Ansvariga för måltidsplanering ser mervärden i svenskodlad fisk. Logistiska kanaler för försäljning av svenskodlad fisk via grossist finns också redan i viss mån upprättade.
  • Det finns dock utmaningar, inte minst att produkterna från svensk fiskodling och de prisnivåer de håller bara i liten utsträckning matchar de behov och begränsningar som finns från upphandlarnas håll. Utifrån upphandlingsreglerna finns dock inga hinder för att upphandla svenskodlad fisk. Däremot kan krävas fördjupade kunskaper hos dem som upphandlar och en större insats vid utformningen av olika krav i upphandlingsunderlagen. Det är oklart hur stor kännedomen är om just svensk fiskodling i de offentliga måltidsorganisationerna.

Förstudien föreslår att fortsatta aktiviteter fokuseras på att:

  • Erbjuda saklig, anpassad information om svensk fiskodling till ansvariga för måltidsplanering inom offentlig sektor.
  • Skapa forum för möten och informationsutbyte mellan fiskodlare, grossister och ansvariga för måltidsplanering i offentliga kök.

Här tar du del av rapporten Svenskodlad fisk i offentliga kök Pdf, 478.9 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf:en öppnas i nytt fönster).

Publicerades