Landsbygdsnätverket
Collage av märken och certifieringar.

Kapitel 5: Märkning och certifiering för sjömat

Det finns flera olika märkningar och certifieringar för sjömat. Myndigheter, som till exempel Upphandlingsmyndigheten, ger vägledning, medan märkning och certifieringar administreras och publiceras av certifieringsorganisationer och intresseorganisationer.

Det är viktigt att klargöra vad som är bestämmelser eller råd från myndigheter och vad som är kommersiella märkningar eller råd framtagna av ideella miljöorganisationer. En viktig skillnad är till exempel att Artdatabankens nationella rödlista är "en sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom ett lands gränser". WWF:s Fiskguiden markerar med rött ljus arter och bestånd som de rekommenderar att man inte ska handla från. Men det är inte samma sak som att arten är rödlistad, vilket ofta sammanblandas. Det kan alltså finnas bestånd med godkänd fiskekvot som inte är rödlistad av Artdatabanken och som det är fullt lagligt att fiska och sälja fisk ifrån, men den fisken kan ändå ha rött ljus i WWF:s Fiskguiden.

Så här beskriver de vanligaste listorna och certifieringarna sig själva:

Rödlistning är ett system som utvecklats av Internationella naturvårdsunionen Länk till annan webbplats. (IUCN) för att utvärdera tillståndet för arter i naturen. Kort sagt är rödlistan en sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom ett geografiskt område, i vårt fall Sverige. I kategoriseringen ingår inga värderingar av hur angeläget det är att bevara eller göra insatser för en viss art, utan analyser och bedömningar syftar till att kvantifiera utdöenderisken. Rödlistan är till hjälp för att identifiera vilka arter, och utifrån arternas ekologi, vilka miljöer som behöver åtgärder för att arternas tillstånd ska förbättras. Den är ett hjälpmedel för att kunna göra naturvårdsprioriteringar, men den har ingen formell juridisk status. Rödlistan tas fram av SLU Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet och presenteras tillsammans med Naturvårdsverket.

Artdatabankens rödlista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KRAV är en svensk märkning för ekologisk produktion. Den visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Det finns både odlad och vildfångad KRAV-märkt fisk och skaldjur.

Mängden produkter från det KRAV-märkta fisket har ökat på marknaden. Det finns nu KRAV-märkta räkor, sill, fryst torsk, kolja, sej och ett antal förädlade produkter tillgängliga.
Från 1 januari 2019 ska KRAV-märkt fisk och skaldjur fiskas av fartyg som ingår i ett MSC-certifierat fiske, vilket innebär fiske på hållbara bestånd med minimerad miljöpåverkan och god fiskeförvaltning. Det KRAV-certifierade fartyget kontrolleras årligen och ska ha noggrann dokumentation som visar var fartyget fiskat.

KRAV har regler för fiskens välfärd, till exempel begränsningar av hur länge den får sitta på krokar. För att minimera skadorna på miljön och på bottnarna har KRAV också regler för vilka bränslen och smörjoljor som fiskaren får använda och bomtrålning är inte tillåten. Bottentrålning är endast tillåten vid fiske efter nordhavsräka och då bara under vissa omständigheter. För att minska utsläppen av växthusgaser finns det också begränsningar i hur mycket bränsle det får gå åt per kilo landad fisk och endast ozon- och klimatneutrala köldmedier får användas ombord.

KRAV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur. För att en produkt ska få bära MSC:s miljömärke ska ett oberoende certifieringsorgan ha godkänt fisket för MSC:s standard för hållbart fiske och alla led i leverantörskedjan för en spårbarhetsstandard. Sedan 2019 finns också regler mot barn- och tvångsarbete inkluderade i programmet. 2021 var ca 19% av de globala fångsterna av fisk och skaldjur med i MSCs program (certifierade, suspenderade eller under granskning). MSC:s vetenskapligt baserade standard för hållbart fiske grundar sig på tre huvudprinciper:

 1. Hållbara fiskebestånd.
  Yrkesfisket måste säkerställa att det kan pågå för all framtid och att fiskbeståndet kan förbli produktivt och livskraftigt.
 2. Minimera påverkan på miljön
  Yrkesfisket behöver bedrivas varsamt så att andra arter kan fortsätta leva och livsmiljöer fortsätta att må bra.
 3. God fiskeförvaltning
  MSC-certifierade fisken behöver följa lagar och förordningar samt behöver ha beredskap för ändrade förhållanden i havsmiljön.

MSC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aquaculture Stewardship Council (ASC) är en global, oberoende icke vinstdrivande organisation som arbetar för utvecklingen av en mer ansvarsfull odling av fisk och skaldjur.

ASC arbetar för att främja de socialt- och miljömässigt bästa odlingarna och strävar efter att minska vattenbrukets negativa påverkan - både för människa och miljö.

ASC-certifierade odlingar bidrar bland annat till en renare havsbotten, renare vatten och mer välmående fisk. ASC-certifierade odlingar bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och arbetar på ett socialt ansvarsfullt sätt som stödjer lokalsamhällen.

ASC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

WWF Fiskguiden är Världsnaturfondens konsumentguide för mer miljövänliga köp av fisk och skaldjur. Guiden ger grönt ljus (=bra val), gult ljus (=var försiktig) och rött ljus (=låt bli) för en mängd vildfångade arter och för olika fångstområden och fångstmetoder, samt odlade arter. Rekommendationerna i fiskguiden baseras på beståndens status, ekosystempåverkan och förvaltningens effektivitet. En art kan alltså ha alla färgerna beroende på var och hur de fångas eller odlas.

Certifieringarna ASC, MSC och KRAV har lyfts ut från trafikljussystemet och lagts på en enskild sida, dvs inte under det gröna ljuset. WWF fortsätter att rekommendera certifieringarna ASC, MSC och KRAV som ett bra val om man inte kan hitta något alternativ son har grönt ljus i Fiskguiden.

WWF Fiskguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotypen för EU-ekologiskt är en märkning som är gemensam i hela EU och kan bara sättas på produkter som blivit certifierade av en godkänd kontrollorganisation i varje land. Kriterierna som används vid de årliga kontrollerna innefattar både produktionsmetod, lagring och transport.

EU:s ekoregler gäller för jordbruksprodukter men också för vattenbruksprodukter och jäst. De täcker varje steg i produktionen, från jord till bord. Reglerna omfattar därför mycket olika produkter, bl.a.

 • frön och förökningsmaterial, t.ex. sticklingar och jordstammar, för odling av växter och grödor
 • levande växter och djur eller produkter som inte behöver bearbetas
 • foder
 • produkter med flera ingredienser eller bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål.

OBS! EU:s ekoregler omfattar inte produkter från jakt och fiske.

EU-ekologiskt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Märkningen Från Sverige har funnits sedan 2016 och initierades av LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel. Ursprungsmärkningen gör det enkelt för konsumenter att hitta svenskt i butiker och på restaurang och underlättar arbetet för en ökad andel svenskt i de offentliga måltiderna. Märkningen används bland annat på produkter inom foodservice och finns i de digitala systemen, exempelvis Validoo. Genom en enkel sökning kan man hitta märkta produkter.

Fisk och skaldjur som är märkta med Från Sverige är fiskad eller odlad i Sverige eller i de vatten som angränsar till Sveriges kust, det vill säga Skagerak, Kattegatt, Östersjön eller Bottenviken. Båtarna är svenskregistrerade och fisken är alltid landad i svenska hamnar och förädlas i Sverige. Företag som förädlar produkterna är dessutom certifierade enligt en tredje part och kontroller görs av fristående certifieringsbolag för att säkra att märkningens kriterier efterlevs. Idag används märket på flera fisk- och skaldjursprodukter för att förtydliga det svenska ursprunget på ett sätt som konsumenten känner igen även från exempelvis kött, mjölk och grönsaker.

Från Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenskt Sigill är en miljömärkning för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.
Fisk och skaldjur som bär märket Svenskt Sigill har fötts upp i slutna bassänger på land. Överskottsnäring från fiskens och skaldjurens avföring och foder kan därför inte läcka ut i naturen och orsaka övergödning. Den låga kontakten med omgivningen ger också friskare fiskar. Vid uppfödning får man endast utfodra med en begränsad mängd certifierat fiskmjöl som är producerat med omsorg om miljön och lokala fiskbestånd. Fisken har fötts upp i en miljö där man uppfyllt en rad olika åtgärder för en god djuromsorg, både vid uppfödning och vid slakt. Fisk och skaldjur, som är märkta med Svenskt Sigills tillval Klimatcertifierad, har fötts upp på gårdar där man dessutom har gjort allt för att minska klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.