Landsbygdsnätverket
Ungdomar med lärare på ett fält med en skördetröska

Foto: Vreta utbildningscentrum

Nationellt kompetensråd

I det nationella kompetensrådet tas frågor upp som berör strukturella problem och utmaningar inom kompetensförsörjningen i gröna och naturbaserade näringar kopplade till det svenska utbildningssystemet. Det gäller också det livslånga lärandet. Rådet ska arbeta för olika lösningar.

Det gröna och naturbaserade näringslivet består av företag som har sin bas i jord, djur, skog, trädgård och landsbygdens miljö.

Varför ett nationellt kompetensråd?

Rådet, som drog igång 2019, är en neutral mötesplats för att identifiera, diskutera och, där så är möjligt, arbeta tillsammans kring behov och frågor som rör kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det kan både vara av strukturell karaktär inom utbildningsväsendet och av mer direkta kompetensbehov.

Deltagare i kompetensrådet

Till kompetensrådet bjuds representanter från naturbrukets, djurbranschens, hästnäringens, skogsbrukets och naturturismens yrkesnämnder in. I yrkesnämnderna ingår i sin tur representanter från olika organisationer som är direkt berörda av att det finns en fungerande utbildning och kompetensförsörjning i det gröna och naturbaserade näringslivet.

I rådet finns även utbildningsaktörer som SLU och Naturbruksskolornas förening. Därutöver inbjuds representanter från relevanta myndigheter såsom Skolverket, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för Yrkeshögskolan, samt från ideella sektorn.

Verksamhet

Rådet är ett mötesforum som ska fylla ett konkret behov. En mindre arbetsgrupp, med representanter från Naturbruksskolornas förening, Gröna arbetsgivare, LRF, SLU och Myndigheten för Yrkeshögskolan, planerar verksamheten tillsammans med en ansvarig samordnare vid Landsbygdsnätverkets kansli.

Kontakt

Kontakta Anna Hedberg, samordnare, Landsbygdsnätverkes kansli, om du har frågor om Nationellt kompetensråd.

Anna.Hedberg@jordbruksverket.se
Tel. 036-15 89 49

Foto, privat.

Artikel - Kartläggning kastar ljus på gröna näringars kompetensförsörjning

Hur ser den regionala kompetensförsörjningen i de gröna näringarna ut? Vem utför arbetet, hur sker samverkan och vilka är de främsta utmaningarna? Det är några av frågeställningarna i en rapport som nyligen har tagits fram på uppdrag av Landsbygdsnätverket och som Clara Landsbo har tagit fram.

Läs artikeln med clara landsbo här

Rapport

Kompetensförsörjning inom de gröna näringarna - En kartläggning av regionala nätverk

Miniatyrbild av rapportens omslag.

I denna rapport har vi kartlagt vilka kompetensförsörjande råd, nätverk och forum som finns i Sverige. Vi har undersökt vilken samverkan som finns inom respektive län/region mellan aktörer som är engagerade i utbildning och kompetensförsörjning inom de gröna näringarna. Rapporten tar också upp hur denna samverkan kan utvecklas, samt vilka regionala behov och utmaningar som finns.

Vill du läsa hela rapporten?

Ladda ner rapporten som tillgänglighetsanpassad pdf Pdf, 713.4 kB.

Tillbaka till startsidan för Hållbara gröna näringar.