Landsbygdsnätverket

Lokala skafferier för en levande landsbygd

Bodens kommun tecknade skafferiavtal år 2017 med lanthandlare på två olika orter. I förarbetet till upphandlingen gjordes en inventering av på vilka orter det fanns en butik/lanthandel - som också kunde administrera hämtköp. Hösten 2020 annonserades nya upphandlingar och de nya avtalen började rulla ut vid årsskiftet.

Denna text skrevs ursprungligen 2019. Den uppdaterades i februari 2021.

Med ett uppdrag från politikerna om att en stor andel av de livsmedel som kommunen köper in ska vara lokalproducerade eller köpas in via företag lokalt började Theresa Hägglund, upphandlingschef i Boden, och hennes kollegor fundera på hur de skulle gå tillväga.

Detta var 2016 och 2017 och den ansvariga upphandlaren inledde tillsammans med kommunens kostekonom och kostchef ett grundligt förarbete. De började med att inventera alla lokala producenter och leverantörer. Till sin hjälp tog de bland annat Lantbrukarnas riksförbund, som har lokal kännedom om marknaden och vilka aktörer som finns, men som kanske inte är kända för kommunen. Därefter bokade de in ett 30-tal enskilda dialogmöten med leverantörer och producenter för att stämma av förutsättningar och möjligheter för avtal.

– Vi behövde en grundläggande marknadskännedom för att få kunskap om vilka produkter som faktiskt produceras lokalt men även vilka leverantörer som verkar i vårt område, berättade Theresa Hägglund.

Dialog med servicepunkter

I Bodens kommun finns ett system där viss kommunal verksamhet på landsbygden läggs ut på privata aktörer, så kallade servicepunkter. Exempelvis kan lanthandeln på orten även få i uppdrag att sköta bygglovsärenden, återvinningscentral eller ta hand om rastplatser. Flera fungerar även som medborgarkontor.

En viktig uppgift i inventeringen av lokala aktörer var att ta reda på om dessa servicepunkter även var intresserade av att leverera livsmedel till skola, förskola och äldreomsorg. Det handlade om att ta reda på om verksamheten kunde leverera hela eller delar av sortimentet.

– Det finns många utmaningar i arbetet för levande landsbygder. Hos oss är lanthandeln allt-i-ett, en samlingspunkt. Genom avtalet med oss i kommunen säkerställer lanthandeln en viss trygghet men framför allt så får de möjlighet att erbjuda ett bredare sortiment till sina kunder. Att kunna ha kvar lanthandeln är viktigt för en levande landsbygd, berättade Theresa.

Skafferiavtal på två orter

Skafferiavtal, som systemet kom att kallas, tecknades slutligen på två orter: Harads och Gunnarsbyn. Avtalen ser olika ut på respektive ort, beroende på intern struktur och vilka tjänster som lanthandlarna redan hade. Men båda avtalen uppfyller krav på att det finns butik på orten och att butiken kan administrera hämtköp. På en av orterna sköter lanthandeln även leveransen av varor direkt till köken då det redan fanns en leveranstjänst som kunde breddas.

Med de här skafferiavtalen som grund stämmer köken och lanthandeln av varje vecka kring sortiment och kommande förändringar. Att det fungerar bygger på att båda verksamheter är lyhörda och villiga att vara flexibla.

– Det här systemet gör också att våra menyer på de här orterna skiljer sig lite från de på andra ställen eftersom orterna framför allt får lokalt producerade varor. Och alltså varor som de stora grossisterna på grund av volymkrav inte kan ta in (en stor grossist kräver viss volym för att ett avtal ska vara lönsamt), berättade Theresa.

Skafferiavtalen löpte ut vid årsskiftet 2020-2021.

- Skafferiavtalen de fyra första åren har fungerat väldigt bra för verksamheten, berättar Sandra Stenman, upphandlare i Bodens kommun.

- Vi har fortsatt att utveckla arbetet under avtalsperioden, dels har fler lokala producenter tillkommit (bland annat för viltkött och ägg), dels tittar vi på om vi kan upphandla butiksavtal även för hemkunskapen och särskolan, fortsätter hon och tillägger att det även funnits tankar om att försöka utveckla verksamheten med producenterna för att kunna erbjuda pedagogiska mervärden, som exempelvis skolbesök.

Ny upphandling och flera nya avtal 2021

Hösten 2020 var det dags att annonsera nya upphandlingar. De nya avtalen blev klara lagom till att de gamla löpte ut, det vill säga vid årsskiftet 2020-2021. Det blev samma leverantörer som vann upphandlingen som under föregående period.

Lanthandeln i Gunnarsbyn levererar allt livsmedel till Älvsskolan och Coop i Harads fortsätter leverera allt livsmedel till äldreomsorgen i Harads, samt vissa produkter till Harads skol- och äldreomsorgskök.

Förändringen som har skett är att kommunen har utökat livsmedelssortimentet till Harads skolkök, tidigare har kommunen endast köpt ägg, frukt och grönt från Coop Harads. I det nya avtalet ingår både frukt, grönt, ägg, potatis, linser, bönor, smörgåsmat och glutenfria mindre förpackningar av bröd och fika.

Kommunen gjorde även en separat upphandling av kyckling under 2020 till Harads skolkök – där en lokal leverantör i Harads vann upphandlingen och denne får numera leverera svensk kyckling till skolköket.

Totalt har nu Harads fyra avtal med lokala leverantörer i bygden. Utöver de två som nämns ovan så finns numera en lokal leverantör i Boden som levererar allt livsmedel till skolans hemkunskapsundervisning, där det finns ett behov av exempelvis mindre förpackningsstorlekar. Det finns också ett avtal om älg- och renkött med en lokala leverantör.

- Det är spännande och roligt att kunna få vara med och förändra den mat som serveras till barn, ungdomar och äldre i kommunen. Älg och renköttet tillhör ju naturens egna kretslopp och är så nära ekologiskt och dessutom med minimal klimatpåverkan. Djuren kommer från älgjägare nära runt om Harads trakten och från samebyarna, berättar Sandra.

I juni 2021 går dessutom tre nya avtal igång med en lokal leverantör på orten, som kommer att leverera all köttfärs, korv, smörgåsmat, blodpudding, ärtfläsk till våra stora produktionskök Björken och Björknäs, men även förskolorna och grundskolorna.

- Till hösten blir det mycket lokal mat på tallrikarna för bodensarna. Det känns fantastiskt bra! avslutar Sandra.

Förfrågningsunderlag

Mejla MATtanken via mattanken@jordbruksverket.se om du vill ta del av förfrågningsunderlaget från upphandlingen som gjordes 2017.

Kontakt

Sandra Stenman, upphandlare, Bodens kommun
Sandra.stenman@boden.se
0921-62 475

Theresa Hägglund som intervjuades för artikeln när den skrevs 2019, var dåvarande upphandlingschef i Bodens kommun.

Senast uppdaterad