Landsbygdsnätverket
Miniatyrbild över rapportens omslag.

Ny rapport: Kompetensförsörjning inom de gröna näringarna

Det nationella kompetensrådet inom det gröna och naturbaserade näringslivet har tagit fram en ny rapport. Det är en kartläggning av vilka regionala kompetensråd som finns, hur samverkan kan utvecklas, vilka utmaningarna är, samt vilka behov som finns.

Syftet med rapporten är att kartlägga den samverkan som fins inom respektive län/region mellan aktörer som är engagerade i utbildning och kompetensförsörjning inom de gröna näringarna.

Rapporten är baserad på intervjuer med aktörer och branschkunniga runt om i landet.

De övergripande resultaten från kartläggningen visar att det finns ett eller flera nätverk i varje region som arbetar primärt eller delvis med kompetensförsörjande aspekter inom de gröna näringarna. Dessa nätverk fungerar på ett flertal olika sätt; de kan vara en konstellation av en mängd olika aktörer och med skilda specifika syften. Men gemensamt för dessa är att de samlar intresserade aktörer för att arbeta med gemensamma frågor med koppling till de gröna näringarnas kompetensförsörjning. Informanterna anser att de gröna näringarna bör prioriteras mer i både privata och offentliga sammanhang.

På denna sida kan du ladda ner hela rapporten


Publicerades