Landsbygdsnätverket

Rapporter

Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk bidrar på olika sätt till ökade kunskaper inom fiske och vattebruksområdet. Här kan ta del av fem rapporter som vi stöttat/medverkat till.

Fiskebåt i hamn.


Var är det lönt att fiska?
- En analys av fisket i svenska regioner


Som en uppföljare till rapporten om värden i svenskt yrkesfiske har Agrifood, på uppdrag av Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket, sammanställt och analyserat det ekonomiska utfallet för det svenska yrkesfisket specificerat på olika geografiska områden och segment.

Testservering av sillburgare


Skapa positiva attityder 
och goda relationer


Rapporten med tillhörande vägledning är resultatet av en aktivitet som genomförts av Matfiskodlarna med medel från Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk. Syftet med aktiviteten var att samla information om hur långsiktigt goda relationer kan byggas både internt inom en fiskodling och med omkringliggande samhällen samt hur trygghet och delaktighet därigenom kan skapas.

Leaderträff i januari


Värden i svenskt yrkesfiske
- rapport från AgriFood


Antalet yrkesfiskare i Sverige sjunker stadigt och i många traditionella fiskehamnar finns idag få eller inga aktiva fiskare kvar. Vilka värden riskerar att gå förlorade om det lokala fisket lägger ner? Samtidigt har delar av fiskeflottan god lönsamhet och stark framtidstro. Läs mer om AgriFood:s rapport om vilka värden som finns i olika typer av svenskt yrkesfiske och hur dessa värden kan användas i fiskeriförvaltningen.

Vattenbrukskonferens


Svensk konsumtion av sjömat


Arbetet med att ta fram information om svensk konsumtion av sjömat har gjorts på uppdrag av Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk, i samarbete med Jordbruksverket samt forskningsprojektet SEAWIN som leds av Kungliga Vetenskapsakademien-
/Stockholm Resilience Center, finansierat av Formas. Även representanter från Havs- och Vattenmyndigheten samt Fiskbranschens Riksförbund har bidragit till arbetet.

Leaderträff.


Det småskaliga kustfiskets förändrade förutsättningar och mervärden. - Ett studentarbete

Denna rapport är sprungen ur ett uppdrag till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, från Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk. Rapporten syftar till att belysa det småskaliga kustnära yrkesfiskets förändrade förutsättningar och mervärden.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU