Landsbygdsnätverket
Kollage med bild från skolrestaurang samt studerande person vid dator.

Seminarieserie om skolmåltider för rektorer

Till hösten hoppas Umeå universitet kunna erbjuda en seminarieserie om mat och måltider till alla Sveriges skolledare. Målsättningen är att innehållet så småningom ska bli en ordinarie kurs på rektorsprogrammet.

– Genom att innehållet arrangeras som en digital seminarieserie kan kursen hållas nationellt. Vi startar så här och får se hur vi kan utveckla vidare. Seminarieserien kommer att vara i Skolverkets regi och anordnas av Umeå universitet, säger Cecilia Olsson, universitetslektor vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap på Umeå universitet.

Cecilia upplever att många rektorer ser skolmåltiden som viktig, framför allt för det kompensatoriska uppdraget. Det finns höga ambitioner på nationell nivå, men på grund av rektorers tidsbrist och prioriteringar av andra områden uppstår ett gap mellan ambitionerna och verkligheten. Det finns också organisatoriska utmaningar som gör att det ofta uppstår "stuprör" istället för att olika yrkesgrupper och förvaltningar samarbetar. Det leder till att värdet av skolmåltiden inte alltid tas till vara i skoldagen.

Inväntar beslut

Det är Skolverket som beslutar om målen för rektorsprogrammet och Cecilia tycker att det är viktigt att kunskap om skolmåltiderna kommer in som en naturlig del i utbildningen, liksom att måltiderna bör ses som en naturlig del av skoldagen och som ett didaktiskt verktyg.

– I seminarierna kommer vi utgå från den forskning som finns om skolmåltider. Seminarieserien är planerad, men det har inte fattats något beslut om den än. Vi hoppas kunna starta under senhösten, säger Cecilia.

Cecilia Olsson berättade om detta arbete vid en digital tematräff den 8 maj. Här finns en kort sammanfattning av träffen.

Läs mer om hur Malmö stad och Malmö universitet samarbetar för att utbilda framtidens lärare om skolmåltidens betydelse och mervärden.

Senast uppdaterad