Landsbygdsnätverket

Silo-projektet: Pilotdatabasen för livsmedelsstatistik är på plats

Hösten 2022 har det pågått ett intensivt arbete för att skapa en pilotdatabas som samlar och visar statistik över inköp av livsmedel till offentlig sektor.

Vilka livsmedel köps in till förskolor, skolor, äldreboenden och sjukhus? Silo-projektet är ett samverkansprojekt vid Jordbruksverket som vill hjälpa till att besvara denna fråga. I pilotfasen drivs projektet av statistikenheten på jordbruks- och analysavdelningen tillsammans med MATtanken.

Syfte med Silo-projektet är att lägga grunden för, och testa, insamling och publicering av statistik över inköp av livsmedel till offentlig sektor. Projektets namn Silo står för: Statistikinsamling av livsmedelsinköp till offentlig sektor.

Här kan du läsa en artikel om uppstarten av Silo-projektet.

Jesper Fransson

Jesper Fransson.

Strukturen byggs upp från grunden

Kommunernas och regionernas inköpsstatistik är offentliga uppgifter. Genom Silo-projektet skapas nu en möjlighet att samla in och sammanställa all data i en databas. För närvarande är projektet i pilotfas.

Konceptet är följande: Inköpsstatistik samlas in i form av excelfiler. Datan synliggörs sedan i tabeller på olika nivåer i Silo-databasen.

Silo-projektet bryter på sätt och vis ny mark. I dagsläget finns ingen nationell data tillgänglig med uppgifter om vilka livsmedel som köps in till kommuner och regioner.

– Det är inte varje dag som man är med och bygger en databasstruktur från grunden, säger Jesper Fransson, statistiker, Jordbruksverket.

– En utmaning är att det är mycket stora mängder data som ska hanteras. Exempelvis omfattar pilotdatabasen redan cirka 16 600 artikelnamn. Det gör att vi måste göra urval vid visning av data. Om vi ska visa alla kommuners inköpsstatistik på artikelnivå får vi en så stor datafil att den inte går att öppna i ett vanligt datahanteringsprogram, tillägger han.

Eva Sundberg

Eva Sundberg.

Många nyttor med livsmedelsstatistik – offentlig sektor

Eva Sundberg, projektledare för MATtanken, är glad att kunna genomföra pilotprojektet tack vare medel från EU:s Landsbygdsprogram.

– När nationell data finns tillgänglig blir det möjligt för olika aktörer att göra uppföljningar kring vilka livsmedel som köps in till offentlig sektor. Att kunna analysera den konsumtion som finansieras av skattemedel är viktigt för att kunna följa exempelvis nationella livsmedelsstrategin, folkhälsomål och Agenda 2030. Livsmedelsstatistiken möjliggör även benchmarking mellan kommuner och regioner, samt uppföljning över tid, säger Eva.

Transparensen kring de offentliga inköpen är viktig även för tidigare led i kedjan eftersom det blir synligt för producenter och livsmedelsföretag vad som köps in.

– Livsmedelsstatistik kan på sikt bidra till innovation och bättre matchning mellan utbud och efterfrågan. Vad som serveras i offentliga restauranger är dessutom en inspirationskälla för annan livsmedelskonsumtion. Det som finns på de offentliga tallrikarna kan påverka såväl hushållens matvanor som vad som efterfrågas i privata restauranger, säger Eva.

God respons från referensgruppen

Projektets arbetsgrupp har utrett olika förutsättningar för datainsamlingen, skapat databasstrukturen, samlat in underlag och gjort olika testkörningar. Representanter för 15 kommuner medverkar i en referensgrupp och statistik från 34 kommuner utgör underlag i piloten. I framtiden är tänkt att även regionernas data ska samlas in. 

När kommunerna i referensgruppen träffades i slutet av november stod visning av en första version av pilotdatabasen på dagordningen.

– På träffen visade vi hur man kan söka i pilotdatabasen, till exempel utifrån några olika frågeställningar, berättar Eva.

Exempel på frågeställningar:

Ett mejeri funderar på att utveckla sitt sortiment för att bättre matcha det som efterfrågas i offentliga kök och vill veta hur mycket riven ost som köpts och vad det ungefärliga priset ligger på. De vill ha uppgifter på kommunnivå men även få en summering på den totala inköpta mängden för samtliga kommuner.

En grönsaksodlare står inför ett vägval, satsa eller lägga ner produktionen av morötter? Odlaren funderar på om det kan vara ett alternativ att bli leverantör till kommunerna runt omkring och vill veta vilka mängder som köps, vilken förädlingsgrad (exempelvis skalade, rivna) och vad kommunerna i genomsnitt betalar per kilo.

En aktör som säljer kött via grossist till de offentliga köken vill veta vad det är för kött som köpts in på artikelnivå. Aktören vill exempelvis kunna se hur stor andel som är naturbeteskött.

En invånare i kommunen tänker skriva ett medborgarförslag om att kommunen inte ska köpa in fisk som förstör havsmiljön och vill då veta vad det är för fisk som hittills köpts in till den aktuella kommunen.

– Det blev bra samtal under mötet och vi fick input som kommer leda till fortsatt utveckling, säger Eva,

En av deltagarna på referensgruppsmötet var Anna Johansson, verksamhetsutvecklare, Varbergs kommun. Hon ser positivt på att i framtiden kunna hänvisa till Silo-databasen där det går att hitta information om exempelvis hur stor andel av kommunens inköp av kött som är svensk, hur stor andel ekologiska livsmedel som köps in, och jämföra mellan kommuner.

– Det är vanligt att vi får frågor från olika branschorganisationer om våra inköp, bekräftar hon.

Helena Larm, verksamhetscontroller, Växjö kommun, nämner fler målgrupper som är intresserade av livsmedelsstatistik i offentlig sektor.

– Vårdnadshavare, anhöriga, kommuninvånare, journalister. Det finns många samhällsekonomiska intressen som berörs av det offentligas livsmedelsinköp, säger Helena.

Saranda Daka

Saranda Daka.

Efter årsskiftet testar vi en nationell insamling

– Vi har arbetat med pilotprojektet i flera månader nu. Vi har fått göra en del avvägningar för att landa på rätt nivå. Det känns verkligen roligt att vi fick konstruktiv och positiv respons från referensgruppen på träffen, säger Saranda Daka vid Jordbruksverkets statistikenhet, som projektleder arbetet med Silo i pilotfasen.

– Nästa fas är att testa insamling av statistik från alla kommuner i landet, Vi kommer att berätta mer om hur insamlingen går till. Planeringen pågår. Mer information rullar ut efter årsskiftet. Pilotinsamlingen är preliminärt tänkt att starta vecka 6, avslutar Saranda.

Mer information

Här kan du läsa mer om Silo-projektet.

Delta i Studio MATtanken, den 27 januari, kl. 08.30-09.15, som kommer att handla om: Statistik i samhällets tjänst.

Senast uppdaterad