Landsbygdsnätverket

Klicka på bilden för att se listan

Så säger vi: Ord och uttryck om landsbygder

Har du funderat över begreppen "ut till landet" och "in till stan"? Eller varför det är bättre att använda "landsbygder" än "landsbygd"? Det har vi. Därför har vi tagit fram en lista med ord och uttryck. Den kan du ha nytta av i samtal om landsbygdsutveckling.

 

Ta en titt genom att klicka på bilden till höger eller genom att läsa exemplen nedan.

Så säger vi:

 • Landsbygder stället för landsbygd
  För att undvika generaliseringar och för att påminna om att bygder runt
  om i Sverige ser olika ut, använder vi ”landsbygder” och ”kustbygder”
  istället för ”landsbygden”. Begreppet landsbygder blir också med sin
  ändelse mer likvärdigt begreppet ”städer”.

 • Land - stad
  Vårt språk ska spegla det faktum att landsbygder och städer har ett
  ömsesidigt beroendeförhållande. Eftersom vårt fokus och mål är
  landsbygdsutveckling ska vi som regel använda ”land – stad”.

 • ”I” istället för ”på”
  Använd ”i” istället för ”på” när det gäller landsbygder.
  Exempel: Arbetsgruppen utvecklar service i landsbygder.

 • Omlokalisering
  Vi använder inte utlokalisering om verksamheter som flyttas från
  städer. Istället använder vi begreppet omlokalisering.

 • Smarta landsbygder
  EU-kommissionen har tagit fram en handlingsplan för att främja
  Smart Villages. När vi ska jobba med samma sak kommer vi att
  kalla det för ”Smarta landsbygder”. I de fall det är befogat används
  ”Smarta lands- och kustbygder.”

Så säger vi inte

 • ”Ut till landet” och ”In till stan”
  Vi ska undvika generaliseringar om centrum och periferi. Därför använder
  vi inte begrepp som ”ut till landet” och ”in till stan”. Istället säger vi exempelvis "åka till stan” och ”åka till landsbygden” om det handlar om att åka till en specifik bygd eller stad. I vår verksamhet är det landsbygderna som utgör centrum.
 • Landsbygdsföretag
  I landsbygder finns en mångfald av olika företag inom alla branscher. Därför säger vi inte ”landsbygdsföretag” utan ”företag i landsbygder och kustbygder”
  eller ”företagande i landsbygder och kustbygder”.


Ord och begrepp som får användas

Ord och begrepp som inte får användas

Stöd och ersättning
Använd stöd eller ersättning. Ett
exempel på ett stöd är gårdsstöd.

Bidrag
Använd istället stöd eller
ersättning.

Stöd till unga jordbrukare
Ett stöd som kan sökas av den
som är 40 år eller yngre och som
har startat ett jordbruksföretag för
första gången.

Stöd till unga lantbrukare
Använd i stället: stöd till unga
jordbrukare.

Offentlig finansiering
Använd offentlig finansiering eller offentlig medfinansiering. Ibland krävs det annan offentlig medfinansiering utöver den som kommer från Jordbruksverket och EU. Det är bara vissa organisationer som kan stå för den finansieringen.

Landsbygdsstöd
Använd i stället: stöd till företagare i landsbygder, projektstöd och miljöinvestering i landsbygdsprogrammet eller precisera det stöd som du menar, till exempel företagsstöd.

Utgift
Priset som den som söker stöd betalar för en vara eller tjänst oavsett
när den förbrukas. Gäller projekt- och företagsstöd.

Offentligt stöd
Använd i stället: offentlig medfinansiering eller offentlig finansiering.

Jordbrukarstöd
Samlingsnamn för de stöd som jordbrukarna kan söka. Exempelvis
gårdsstöd, förgröningsstöd och
stöd till unga jordbrukare.

Kostnad
När det gäller projekt- och företagsstöd använd: utgift. Läs mer
under Utgift.

Projektstöd
Ett stöd där resultatet ska vara till nytta för fler än den eller dem som söker stödet. Finns både inom landsbygds-programmet och havs- och fiskeriprogrammet.

Stödmyndighet
Använd inte termen, utan förklara
med ord i stället, till exempel: den
myndighet som beslutar om stöd.

Jordbruksverksamhet
Med jordbruksverksamhet menas
uppfödning av djur, odling av jordbruksprodukter eller
verksamhet för att behålla marken
som jordbruksmark.

Stödsökande
Använd helst inte termen, utan förklara med ord i stället, till exempel
du som söker stöd eller den som
söker stöd.

Vall
Vall är en gröda på åkermark som
består av vallgräs eller vallbaljväxter eller en blandning av dessa.

Sökande
Använd helst inte termen, utan förklara med ord i stället, till exempel
du som söker stöd/ersättning/
utbetalning/åtagande eller den som
söker stöd/ersättning/utbetalning/
åtagande.

Åkermark
Åkermark är jordbruksmark som
används för växtodling eller som
hålls i sådant tillstånd att den kan
användas för växtodling.

LB-programmet
Använd i stället: Landsbygdsprogrammet.

Betesmark
Betesmark är ett jordbruksskifte
som inte är åkermark och som
sköts med bete, avslagning eller
putsning. På betesmarken ska det
växa gräs eller örter som kan användas som foder.

Handläggande myndighet
Säg namnet på den handläggande
myndigheten. Handläggande myndighet är den myndighet som
handlägger ärendet.

Jordbruksföretag
Samtliga produktionsenheter som
drivs av en lantbrukare inom
Sveriges gränser.

Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden
Använd i stället: service, infrastruktur och attraktiv landsbygd.

Skogsbete
Betesmark av skogskaraktär.
Används för ersättningar i landsbygdsprogrammet.

Kopeng
Använd i stället: nötkreatursstöd.

Jordbrukare och lantbrukare
Använd jord- eller lantbrukare.
Jordbrukare har åkermark med eller utan djur. Lantbrukare har flera
areella näringar till exempel jordoch skogsbruk.

EJFLU
Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling. Undvik förkortningen.

Renägare
Alla de individer som är upptagna i
samebyarnas renlängder.

Fiskare
Använd i stället: yrkesfiskare. Yrkesfiskare är en person som bedriver yrkesmässigt fiske.

Jordbruksmark
Jordbruksmark är åkermark,
betesmark och slåtteräng.

EHFF
Använd Europeiska havs-och fiskerifonden. Undvik förkortningen.

Jordbrukspolitiken
Ett samlingsnamn för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och den
svenska jordbrukspolitiken. I jordbrukspolitiken ingår både jordbrukarstöd och stöd till landsbygdsutveckling. Fiskepolitiken ingår inte i termen jordbrukspolitiken.


Projekt
Ett projekt är en eller flera aktiviteter. Projektet ska vara tydligt avgränsat i tid samt till kostnad och omfattning.


Fiske
Insamling eller fångst av vattenlevande organismer.


Vattenbruk
Uppfödning eller odling av vattenlevande organismer.


Fiske- och vattenbrukssektor
Den sektor inom ekonomin som
omfattar all verksamhet i samband
med produktion, beredning och försäljning av varor och tjänster från
fisket och vattenbruket.


Stöden i fiskeriprogrammet
Stöden i fiskeriprogrammet är projektstöd och företagsstöd i fiskeriprogrammet.


Fiskeristöd
Fiskeristöd är projektstöd och företagsstöd i fiskeriprogrammet.


Småskaligt kustfiske
Fiske som bedrivs av fiskefartyg med en total längd på under tolv meter och som inte använder släpredskap.


Fiskeriprodukter
Vattenlevande organismer som erhålls genom fiskeverksamhet, eller
produkter som framställts därav


Vattenbruksprodukter
Vattenlevande organismer som erhålls genom vattenbruksverksamhet, eller produkter som har framställts därav.


Fiskeripolitiken
Fiskeripolitiken är ett samlingsnamn för EU:s gemensamma fiskeripolitik och den svenska fiskeripolitiken. I ordet fiskeri ingår både fiske och vattenbruk.