Landsbygdsnätverket

Aline Kärrbäck

Hur jobbar Region Kronoberg med service?

Region Kronoberg driver just nu ett projekt för stärkt serviceutveckling på landsbygden. Projektet bygger på att etablera bättre samverkan mellan kommuner, länsstyrelse och region för att möjliggöra ett mer proaktivt arbetssätt kring service. De traditionella verktyg som regionen styr (servicebidrag, särskilt driftstöd osv) är inte tillräckliga för att nå långsiktig stabilitet i lokal service och det behövs bättre samordning med andra sektorer inom regional hållbar utveckling. Till exempel ser vi behov av att stärka synergierna mellan besöksnäringen och den lokala servicen. Men även offentlig service är viktig för att stärka attraktionskraften på de mindre orterna. Dessa samband är viktiga i vårt arbete för att skapa stabilitet på sikt.

Vilken hjälp kan du få av oss?

Region Kronoberg kan bland annat medfinansiera projekt med regionala tillväxtmedel. Inför en projektansökan finns våra medarbetare tillgängliga för dialog och stöd för att matcha projektets ambitioner med målen i vår regionala utvecklingsstrategi, och utveckla idéer. Hos oss finns bred kompetens över hela samhällsplaneringens spann, vilket ger oss rätt verktyg att se synergier och samband mellan olika sektorer, aktörer och intressen.

Mina personliga tips

Bryt ned stuprören och se bortom direkta kostnader. Skapa bättre samverkan mellan olika förvaltningar för att möjliggöra gemensamma beslut. Exempelvis finns skäl att stärka samverkan mellan kommunernas samhällsbyggnads-, omsorgs- och utbildningsförvaltning, då beslut i den ena påverkar förutsättningarna för den andra. Om skolan läggs ned blir vardagen än tuffare för servicegivarna på orten, och i förlängningen kanske hemtjänsten får stå för allt större del av vardagens inköp och bestyr. Har kostnaderna då minskat, eller bara flyttats?