Landsbygdsnätverket
Två personer i närbild, de blickar ut över jordbruksmark.

Framtidsfokus viktigt för nya utförargrupper

Analysgruppen Hållbara gröna näringar har startat upp två nya utförargrupper. Sofia Björnsson, Lantbrukarnas Riksförbund, och Ida Lind, Ekologiska Lantbrukarna, berättar mer om vad som är på gång.

Utförargrupp: Ägarskiften – innovativa lösningar

Inom temaområdet nyföretagande och ägarskiften kommer en ny utförargrupp fokusera på ägarskiften och olika typer av innovativa lösningar. Huvudfokus är att göra en kartläggning av hur andra länder arbetar för att främja ägarskiften.

Sofia Björnsson

Sofia Björnsson

Hallå där Sofia Björnsson!

Du är sammankallande för den nya utförargrupp som kommer jobba med ägarskiften och innovativa lösningar.


Varför behövs en internationell kartläggning?

– Vi ser ungefär samma utmaningar med allt högre andel äldre och lägre andel yngre lantbrukare i de flesta länder i EU. Många yngre som vill bli lantbrukare upplever svårigheter att ta över som företagare, något som uppmärksammats av bland annat LRF Ungdomen. Samtidigt har vi lite olika stöd och idéer för hur man kan underlätta för yngre att komma in. Det skulle vara värdefullt att veta hur andra länder gör, det kan ge oss i Sverige nya idéer som skulle underlätta för ägarskiften här.

Vilka organisationer medverkar?

– Vi vet att det redan finns en hel del kunskap i flera organisationer, inte minst LRF Ungdomen som också är aktiva i CEJA, paraplyorganisationen för unga lantbrukare i EU (the European Council of Young Farmers eller Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs). Hushållningssällskapet, Sveriges lantbruksuniversitet och Kungl. Skogs- och lantbruksakademien är exempel på andra organisationer som kan bidra med värdefull kunskap och kompetens inom området.

Vad ska utförargruppen göra i nästa steg?

– Det är lite för tidigt att säga men jag kan tänka mig att vi kan komma att anordna ett rundabordssamtal eller seminarium kring kartläggningen. Jag tror säkerligen att kartläggningen kommer att bli värdefull för kommande samtal och metodutveckling om ägarskiften och generationsskiften.

Kontakt: Sofia Björnsson, Lantbrukarnas Riksförbund, tel. 010-184 45 08

Utförargrupp: Livsmedelsproduktion och stödsystem

Inom temaområdet hållbart företagande ska en ny utförargrupp anordna en digital seminarieserie som bidrar med olika perspektiv och kunskap om hur den framtida livsmedelsproduktionen ser ut – samt vilket stödsystem och jordbrukspolitik som behövs för att nå dit.

Ida Lind

Ida Lind

Hallå där Ida Lind!

Du är sammankallande för den nya utförargrupp som kommer jobba med livsmedelsproduktion och stödsystem.


Vad är syftet med en digital seminarieserie om jordbrukspolitiken?

– Vi vill fokusera på jordbrukspolitiken i både nuvarande och kommande period för GJP, den gemensamma jordbrukspolitiken (även kallad CAP, Common Agricultural Policy), eftersom den påverkar inriktning och produktionsförutsättningar på en övergripande nivå och de ekonomiska förutsättningarna på gårdsnivå.

Först vill vi diskutera hur vi vill att produktionens ska se ut. Sedan vill vi resonera kring vad det behövs för politik för att driva åt det hållet. Utgångspunkten är att vi skapar ett neutralt forum där det finns utrymme för diskussion, kunskapsutbyte och att bidra med olika perspektiv. En fundering är om det ska vara ett forum för specialister inom området eller om vi ska tänka bredare? Den som har inspel på det får gärna höra av sig till mig!

Vilka organisationer medverkar?

– Bland annat Lantbrukarnas Riksförbund, Ekologiska Lantbrukarna, Världsnaturfonden (WWF), Naturskyddsföreningen och Hela Sverige ska leva.

Vad händer framöver?

– Nu ska vi spika vad de olika träffarna ska handla om och vilken målgrupp vi ska ha. Träffarna blir troligen digitala och genomförs under 2024. Förhoppningsvis kommer vi igång med första träffen före sommaren.

Kontakt: Ida Lind, Ekologiska Lantbrukarna, 072‑309 83 95.

Utförargrupper inom Hållbara gröna näringar

Landsbygdsnätverkets analysgrupp för Hållbara Gröna Näringar har nu gått från att identifiera och prioritera behov och utmaningar till att starta utförargrupper som ska jobba med frågorna under 2024. Du som medlem i Landsbygdsnätverket har möjlighet att bidra till arbetet genom att gå med i någon av grupperna.

Läs artikeln om de nya utförargrupperna.

Publicerades