Landsbygdsnätverket

Vad är Landsbygdsnätverket?

Landsbygdsnätverket samlar och engagerar landsbygdssverige. Vi är ett nätverk som består av organisationer, föreningar och myndigheter som på olika sätt har betydelse för utvecklingen av de verksamheter och företag som finns i landsbygder och i kustsamhällen.

Alla länder som är medlemmar i EU och har ett landsbygdsprogram ska ha ett landsbygdsnätverk. Förutom att vara en del av landsbygdsprogrammet är det svenska Landsbygdsnätverket även en del av havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling. Därför finansieras vårt nätverk med pengar från dessa EU-program.

I Landsbygdsnätverket lär vi oss av varandra och samverkar för att skapa en hållbar utveckling i landsbygder och kustsamhällen runt om i Sverige. Vi samverkar genom tematiska arbetsgrupper och delnätverk i olika verksamhetsområden och genom olika typer av gemensamma aktiviteter.

Det svenska landsbygdsnätverket är även en del av ett europeiskt landsbygdsnätverk med samma mål – att verka som smörjmedel för att skapa en bra utveckling i olika typer landsbygder.

Övergripande mål

  • Öka intressenters delaktighet i landsbygdsutveckling inklusive fiskeri och vattenbruk samt lokalt ledd utveckling
  • Öka kvaliteten i genomförandet av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling med finansiering från socialfonden och regionalfonden

  • Allmänhet och potentiella stödmottagare ska informeras om programmens möjligheter

  • Innovationer ska främjas

Vilka är medlemmar i nätverket?

Alla organisationer och myndigheter som företräder nationella intressen som är viktiga för landsbygdsutveckling kan bli medlemmar i Landsbygdsnätverket. När vi tänker landsbygdsutveckling så handlar det också om fiske- och vattenbruk och lokal samhällsutveckling. Läs om vilka som för närvarande är länk till annan webbplatsmedlemmarlänk till annan webbplats.

Nytta med att vara medlem

I nätverket möter du och din organisation andra aktörer, både här i Sverige och i övriga EU:s medlemsstater. Ni lär av varandra och samverkar till nytta för dig och din organisation, men bidrar också till att nå målen med programmen. Medlemsorganisationerna hjälper varandra att bättre möta utmaningar och ta tillvara på möjligheter till hållbar utveckling. Som medlem har du möjlighet att påverka vad nätverket ska arbeta med och kan med finansiering från nätverkets budget delta i arbetet med de arbetsuppgifter som Landsbygdsnätverkets styrgrupp prioriterar.

Vill din organisation vara aktiva i nätverket?

Då kan du kontakta nätverkskanslietlänk till annan webbplats eller styrgruppenlänk till annan webbplats. Om du vill veta vad styrgruppen prioriterat detta år så titta i vår årliga aktivitetsplan under ”Mer information”.

Organisation

Förutom Landsbygdsnätverkets medlemmar består nätverket av en styrgrupp och ett nätverkskansli.

Styrgruppen

Styrgruppen är utsedd av Jordbruksverket, som också har fått i uppdrag av regeringen att se till att Landsbygdsnätverket fungerar. Styrgruppen består av 15 personer från olika nyckelaktörer i nätverket som speglar årets prioriteringar och EU-programmens mål. Styrgruppen har till uppgift att prioritera utifrån medlemmarnas initiativ och följa upp så att nätverket levererar förväntade resultat.

Nätverkskansliet

Nätverkskansliet ser till att ge den service som behövs för att medlemmarna ska kunna lära av varandra och samverka i de olika nätverksaktiviteterna. På kansliet finns administratörer som sköter ekonomi, bokar lokaler och ordnar med annat praktiskt runt nätverkets olika aktiviteter. Där finns kommunikatörer som sköter nätverkets olika kommunikationskanaler och vägleder våra arbetsgrupper i sitt kommunikationsarbete. I kansliet finns också samordnare som hjälper arbetsgrupperna och delnätverken att genomföra sin verksamhet. Kansliet leds av en verksamhetsledare.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU