Landsbygdsnätverket
Ungdomar med lärare på ett fält med en skördetröska

Foto: Vreta utbildningscentrum

Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet

I det nationella kompetensrådet tas frågor upp som berör strukturella problem och utmaningar inom kompetensförsörjningen i gröna och naturbaserade näringar kopplade till det svenska utbildningssystemet. Det gäller också det livslånga lärandet. Rådet ska arbeta för olika lösningar.

Det gröna och naturbaserade näringslivet består av företag som har sin bas i jord, djur, skog, trädgård och landsbygdens miljö.

Varför ett kompetensråd?

Rådet är en neutral mötesplats för att identifiera, diskutera och, där så är möjligt, arbeta tillsammans kring behov och frågor som rör kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det kan både vara av strukturell karaktär inom utbildningsväsendet och av mer direkta kompetensbehov.

Deltagare i kompetensrådet

Till kompetensrådet bjuds representanter från Naturbrukets, Djurbranschens, Hästnäringens, Skogsbrukets och Naturturismens yrkesnämnder in.

I yrkesnämnderna ingår i sin tur representanter från olika organisationer som är direkt berörda av att det finns en fungerande utbildning och kompetensförsörjning.

Här finns även utbildningsaktörer som SLU och Naturbruksskolornas förening. Därutöver inbjuds representanter från relevanta myndigheter såsom Skolverket, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Verksamhet

Rådet är ett mötesforum som ska fylla ett konkret behov. En mindre arbetsgrupp, med representanter från Naturbruksskolornas förening, Fyrbodals kommunalförbund och LRF, planerar verksamheten tillsammans med en ansvarig administratör vid Landsbygdsnätverkets kansli.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i kompetensrådet? Klicka på länken nedanför.

Till kontaktsidan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU