Landsbygdsnätverket
Ungdomar med lärare på ett fält med en skördetröska

Foto: Vreta utbildningscentrum

Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet

I det nationella kompetensrådet tas frågor upp som berör strukturella problem och utmaningar inom kompetensförsörjningen i gröna och naturbaserade näringar kopplade till det svenska utbildningssystemet. Det gäller också det livslånga lärandet. Rådet ska arbeta för olika lösningar.

Det gröna och naturbaserade näringslivet består av företag som har sin bas i jord, djur, skog, trädgård och landsbygdens miljö.

Varför ett kompetensråd?

Rådet är en neutral mötesplats för att identifiera, diskutera och, där så är möjligt, arbeta tillsammans kring behov och frågor som rör kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det kan både vara av strukturell karaktär inom utbildningsväsendet och av mer direkta kompetensbehov.

Deltagare i kompetensrådet

Till kompetensrådet bjuds representanter från Naturbrukets, Djurbranschens, Hästnäringens, Skogsbrukets och Naturturismens yrkesnämnder in.

I yrkesnämnderna ingår i sin tur representanter från olika organisationer som är direkt berörda av att det finns en fungerande utbildning och kompetensförsörjning.

Här finns även utbildningsaktörer som SLU och Naturbruksskolornas förening. Därutöver inbjuds representanter från relevanta myndigheter såsom Skolverket, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Verksamhet

Rådet är ett mötesforum som ska fylla ett konkret behov. En mindre arbetsgrupp, med representanter från Naturbruksskolornas förening, Fyrbodals kommunalförbund och LRF, planerar verksamheten tillsammans med en ansvarig administratör vid Landsbygdsnätverkets kansli.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i kompetensrådet? Klicka på länken nedanför.

Till kontaktsidan

Nyfiken på Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet – Per Hasselberg

Per Hasselberg, ordförande, har mörkt hår och en vit topp på sig

Foto Fyrbodals kommunalförbund

Du är ordförande för Landsbygdsnätverkets grupp Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet. Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med just nu?

– Att säkerställa kompetensförsörjningen i det gröna och naturbaserade näringslivet är viktigt för att säkerställa långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning och landsbygdsutveckling. Attraktionskraft för utbildningar och yrken inom det gröna näringslivet är helt avgörande för framtidens kompetensförsörjning och detta måste utbildningsanordnare och näringslivet göra tillsammans.

Vad hoppas ni på att det ska leda till?
– Tillsammans kan vi göra naturbruksprogrammet än mer attraktivt och få fler unga att söka naturbruk när man väljer gymnasieutbildning. Yrkeshögskolan är en växande, och mycket framgångsrik utbildningsform, vi tror att det finns utrymme för fler yrkeshögskoleutbildningar inom det gröna näringslivet på både kort och lång sikt.

– Det finns så klart också ett behov av fler agronomer, veterinärer och djursjukvårdare för att nämna några andra exempel. Alla branscher vill ha en bra balans mellan antalet som utbildas till olika yrken och de faktiska behoven i branschen. Detta gäller i det gröna näringslivet också, och det hoppas vi kunna skapa genom gemensamma ansträngningar hos branschorganisationer, utbildningsanordnare och näringsliv.

Vad är på gång framåt?
– En stor och viktig fråga framåt är hur framtidens utbildningssystem i gymnasieskola och vuxenutbildning dimensioneras, där regeringen nu aviserat att arbetsmarknadens behov ska få en större betydelse i framtiden.

– Blir det verklighet är det viktigt att det gröna och naturbaserade näringslivet kan visa upp tydliga behov, annars får vi inte de utbildningsplatser vi behöver. Det blir den kanske enskilt viktigaste frågan att samverka kring framöver om aviserade förändringar blir verklighet.

Om du får lyfta tre delar som kompetensrådet bidragit med, vad skulle det bli?
– För det första är kompetensrådet ett viktigt forum där utbildningsanordnare, branscher och näringsliv kan föra dialog med varandra om utbildningsbehov och kompetensförsörjning.

– För det andra är kompetensrådet en bra plattform för dialog med olika myndigheter som påverkar utbildning och kompetensförsörjning så som till exempel Tillväxtverket, Jordbruksverket, Skolverket och olika departement.

– För det tredje kan kompetensrådet ses som ett kunskapsnav inom utbildning och kompetensförsörjning i det gröna och naturbaserade näringslivet där vi delar med oss av ny kunskap till varandra. Det bidrar till att vi tillsammans blir starkare.