Landsbygdsnätverket

Sofia Ståhle

Hur jobbar Länsstyrelsen med service?

Arbetet med service på landsbygden finns på två avdelningar hos oss i Stockholms län. I andra län är det regionala utvecklingsansvaret på samverkansorgan/”region” eller landsting. Så det finns olika varianter på hur de olika programmen ligger runt om i landet.

Länsstyrelsen fördelar stöd till kommersiell service via Landsbygdsprogrammet. Det innebär att dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och servicepunkter kopplade till dem kan få investeringsstöd av oss. Stödet ska vara till fasta investeringar om man ska göra byggnationer i butiken eller drivmedelsstationen. Man kan även få stöd för inköp av en butiks- eller mackbyggnad. Utrustning och fasta maskiner ingår förstås också i det man kan få stöd för.

Vi upphandlar även rådgivare till kommersiell service som du som enskild butiks- eller mackägare kan få subventionerad rådgivning av för att utveckla din butik eller mack. Framför allt handlar det om affärsutveckling och energifrågor. Rådgivningen kan ha ett värde upp till 15 000 kr och du behöver själv betala 30 procent av kostnaden.

Hos oss här i Stockholm hanterar länsstyrelsen också driftsstödet som butiker kan söka. Stödet är på 100 tkr till 300 tkr per år och man söker varje år. Det syftar till att komplettera i bygder där det är begränsade förutsättningar för kommersiella aktörer att bidra till en god tillgång till service. Det går till åretruntöppna dagligvarubutiker som är belägna mer än 15 km från ett annat försäljningsställe eller på en ö utan fast landförbindelse. Driftstödet kommer finnas fram till 2019.

Till sist så bevakar Länsstyrelsen att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. Särskilt ska vi titta på hur tjänsterna fungerar för personer som är äldre, för personer med funktionsnedsättningar samt företag och föreningar i glest befolkade områden. Möjligheten att ta ut kontanter och att lämna dagskassor är de tjänster som vi Stockholms län identifierar som viktigast.

Här i Stockholms län har våra kollegor på tillväxtavdelningen initierat ett projekt som heter Ö för Ö som bygger på att statliga myndigheter, kommunpolitiker och tjänstemän och politiker och tjänstemän från Landstinget träffar boende och företagare på de största öarna i Stockholms skärgård. Med hjälp av en moderator som driver en särskild mötesmetod samlas invånarna på öarna kring sin ö och vilka behov som är störst, och så finns politiker och tjänstemän där för att möta upp, svara på frågor och tipsa om finansiering.

Vilken hjälp kan du få av oss?

På länsstyrelsen hjälper vi till med information kring vad du kan söka investeringsstöd för, och hur du ska göra ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Vi kan även berätta om hur du ska ansöka om driftstödet till butiker. Vi handlägger din ansökan och fattar beslut och ser till att du får utbetalt.

Mina arbetsuppgifter är bland annat att handlägga stöden inom landsbygdsprogrammet som går till ”Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd” förutom bredbandsstödet.

Mina personliga tips

Servicen i en bygd upprätthålls av så många olika aktörer, offentliga, ideella och privata. En del typer av service är bara en aktör inblandad i. Andra typer utvecklas i samverkan. Det gäller först att bena ut vem som har ansvaret för den servicetyp som är i fokus så att man kan föra en dialog med rätt aktör och få med sig rätt samarbetspartners.

När det gäller landsbygdsprogrammet är det viktigt att ha kommit så långt i sina planer att man kan vara konkret för att vi ska kunna hjälpa till.

Jag tycker att man ser så många lokala aktörer som lyckas genom att få en överblick över hur man gör i andra delar av landet och att man blir stark genom samverkan. Det är väldigt inspirerande!