Landsbygdsnätverket

Tommy Sjöling

Hur jobbar Länsstyrelsen med service?

Länsstyrelserna arbetar på olika sätt, men målen är lika. En viktig del är samarbetet mellan olika aktörer. Det är från nationell nivå med exempelvis Tillväxtverket till den enskilde aktören som slutligen ska utföra det operativa arbetet. Där emellan finns länsstyrelsen, regionen och samtliga kommuner i länet. Exakt hur den konstellationen av samarbete fungerar kan skilja sig mellan olika län. Ser vi till Länsstyrelsen Jämtlands län har vi ett mycket gott samarbete med Region Jämtland Härjedalen (regionalt utvecklingsansvariga), samt våra åtta kommuners näringslivskontor vilket är formaliserat genom en grupp som arbetar med servicefrågor. Vi kan likna det vid att frågorna trattas in i respektive organisation för att sedan kanaliseras till ansvarig på respektive aktör. Ett exempel på aktivitet som vi i Jämtlands län har gjort är genomförande av gemensamma möten med bland annat betaltjänstaktörer. Vi gör även gemensamma besök till butiker och liknande servicepunkter i vårt område. Då deltar Länsstyrelsen Jämtlands län, Region JH och aktuell kommun. Detta för att effektivisera träffarna.

Läs gärna mer på https://serviceijamtlandharjedalen.wordpress.com/ Länk till annan webbplats. där delar av våra besök med mera synliggörs.

Vilken hjälp kan du få av oss?

Länsstyrelserna handlägger ärenden för investeringar inom kommersiell service och viss offentlig service inom landsbygdsprogrammet. Länsstyrelserna har (kommer att ha) även rådgivning för kommersiell service genom upphandlade konsulter inom affärsutveckling och energieffektivisering/-kartläggning. Det finns fortsatt några länsstyrelser som även handlägger de övriga kommersiella stöden med hänvisning till förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, där bland annat särskilt driftsbidrag med flera inryms. I exempelvis Jämtlands län så handlägger Region Jämtland Härjedalen dessa stöd. Med andra ord bör du höra med din länsstyrelse vad som gäller i ditt län.

Länsstyrelsen kan vara till hjälp för att vägleda dig till stödmöjligheter, nätverk och aktiviteter. Däremot är det viktigt att understryka att länsstyrelsen inte får ge råd när det gäller de strategiska investeringarna för en verksamhet. Det är kommunerna som är en viktig part i det arbetet.

Mina personliga tips

Sluta aldrig att bygga och underhålla ditt nätverk. Sök dig till formella och informella nätverk. En väg in är bland annat genom kommunen. Så nyttja kommunens resurser med att bolla idéer och ta del av deras kunskap och nätverk. De är där för dig. Upprätta även kontakt med länsstyrelsens respektive regionens handläggare och hör i stora drag vad de kan bidra med i ditt specifika ärende. Alla kommer inte att få ekonomiskt stöd, även om idéerna är bra. Så gör det du vill och känner för, inte vad du har möjlighet att få stöd till - och satsa på nätverkandet.

Mer information

Gå gärna in på vår www.lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats. för att finna din länsstyrelse och få veta hur de arbetar med andra aktörer. I Jämtlands län kan du också läsa vår blogg.