Landsbygdsnätverket
Illustration som i förgrunden visar kvinna som sitter vid dator utomhus.

Analys- och utförargrupper

Landsbygdsnätverkets styrgrupp har lyssnat på medlemsorganisationerna och prioriterat teman och resurser för tre analysgrupper. Under hösten 2023 fick medlemsorganisationerna föreslå representanter till analysgrupperna och grupperna tillsattes sedan utav ordföranden tillsammans med kansliet. Analysgrupperna utser i sin tur utförargrupper, för att arbeta vidare med prioriterade behov och utmaningar.

Läs mer om analysgrupperna


De tre analysgrupperna är:

Frågor?

Kontaktperson för respektive analysgrupp finns på sidorna ovan. För allmänna frågor kan du höra av dig till Ulrika Holmgren Länk till annan webbplats., 036-15 52 08.

Vad är en analysgrupp och hur ser arbetet ut?


En analysgrupp

 • Identifierar och avgränsar behov eller utmaningar inom ett temaområde, som en utförargrupp sedan arbetar vidare med.
 • Föreslår aktiviteter som kan bidra till att lösa identifierade behov eller utmaningar.
 • Kvalitetssäkrar så att behovet eller utmaningen ligger inom Landsbygdsnätverkets rådighet och att dubbelarbete inte uppstår. I aktivitetsplanen finns beskrivet vad nätverket ska arbeta med.
 • Föreslår aktörer till en utförargrupp som kan bidra till att lösa behovet eller
  utmaningen och om möjligt ansvara för att genomföra lösningen.
 • Bidrar till att sprida utförargruppers lösningar.


Som ledamot i en analysgrupp ska du bland annat

 • Tillsammans med övriga gruppmedlemmar formulera mål och förslag på aktiviteter i en plan för analysgruppen samt en utförargrupp som löser behov eller utmaningar.
 • Föreslå aktörer som kan ingå i en utförargrupp.
 • Samla in behov och synpunkter från din organisation samt förankra gruppens analys och föreslagna aktiviteter i den organisation du representerar.
 • Sprida information i din organisation om kunskap och resultat som analys- och utförargruppen utvecklat.


Styrgruppen har beslutat att inrätta följande analysgrupper för åren 2023-2024:

Läs mer om respektive analysgrupps inriktning i länkarna ovan.

Utförargrupper


En utförargrupp

 • Genomför aktiviteter som ska ta fram en lösning på ett behov eller utmaning
  som en analysgrupp identifierat och avgränsat.
 • Sprider information om gruppens lösning.
 • Utvärderar aktiviteter och resultat samt rapporterar till analysgrupp.


Som ledamot i en utförargrupp ska du bland annat

 • Driva arbetet i gruppen framåt i enlighet med plan som analysgruppen tagit fram.
 • identifiera kompletterande aktörer och kompetenser som behöver ingå i aktiviteterna för att lösa behovet eller utmaningen.
 • Bidra med kunskap och erfarenhet för att planera, utföra och utvärdera aktiviteter.
 • Förankra gruppens aktiviteter i den organisation du representerar.
 • Sprida information i din organisation om kunskap och resultat som analys- och utförargruppen utvecklat.
Illustration över landsbygd.

Frågor och svar


Du som är med ska vara beredd att avsätta tid för såväl möten med gruppen som förberedelser och annat arbete vid sidan av gruppens möten. Hur mycket tid det totalt innebär kan variera mellan grupperna.


Ja, arvode erbjuds till ledamöter enligt de riktlinjer för medlemsengagemang Pdf, 369.6 kB. som har beslutats av Landsbygdsnätverkets styrgrupp.


Om du vill ingå i en analysgrupp men din organisation inte är medlem i Landsbygdsnätverket kan du prata med analysgruppens kontaktperson för att få mer information om hur du kan gå vidare. Kontaktuppgifterna finns längst ner på sidan för respektive grupp.

Här kan du läsa om hur er organisation kan bli medlem i Landsbygdsnätverket


Vi söker personer som representerar en bredd av branscher och organisationer. Personerna ska kunna bidra med olika perspektiv, kompetens och erfarenheter som har relevans för gruppens tema. Vi kommer också att väga in kön och ålder när vi sätter samman analysgrupperna.


Styrgruppens beslut är att inrätta analysgrupper för åren 2023-2024. Gruppernas mandat kan förlängas efter denna period.