Landsbygdsnätverket
Forsränning

Foto: Göran Wallin

Studie om entreprenörer inom naturturism

Under 2017 tog Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism initiativ till att genomföra en studie av naturturismens entreprenörer i syfte att förtydliga entreprenörernas syn på sin egen och branschens utveckling. Urvalet består av 25 naturturismföretagare som är spridda över hela landet och som arbetar med olika inriktningar inom naturturism.

Studien vill förtydliga

Studien vill förtydliga entreprenörernas syn på sin egen och branschens utveckling. Den ger en bild av hur de intervjuade företagarna upplever olika situationer och förhållanden, till exempel i kontakter med myndigheter, behov av utbildningar och förutsättningar för samverkan.

Svensk naturturism är på frammarsch och utvecklingspotentialen bedöms som stor. Men kunskapen om branschens grundläggande förutsättningar behöver spridas till fler.

Ger kunskap om förutsättningarna

Många pratar om naturturismens potential och att branschen många gånger upplevs som omogen, då blir samtalen med de enskilda entreprenörerna en viktig pusselbit i arbetet med att skapa goda förutsättningar för branschens utveckling.

Genom studien kommer vi de enskilda företagarna lite närmare, vi förstår den kontext de verkar i lite bättre. Det är många som i dag arbetar med att främja en utveckling av naturturismen. För att kunna göra det jobbet bra behövs en djupare kunskap om företagarnas förutsättningar och syn på sin egen utveckling, en kunskapsspridning som studien förhoppningsvis bidrar till.