Landsbygdsnätverket
Tre trädgårdsmästare under utbildning står bland plantor som odlas i ett växthus

Foto Mickan Thor

Vägar till utbildning och arbete inom gröna näringar

För att vara med och och öka intresset hos ungdomar, arbetslösa svenskar och nya svenskar för studier och arbete inom de gröna näringarna finns Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Vägar till utbildning och arbete inom de gröna näringarna.

Det görs genom informationsinsatser och studiebesök hos olika studieanordnare så som naturbruksskolor, arbetsmarknadsutbildningar, folkhögskolor, yrkesvuxenutbildningar och högskoleutbildningar. Liknande insatser ska också genomföras till arbetsgivare inom de gröna näringarna. Genom digitala seminarier ska bred information om möjligheter till studier, om de olika branscherna och om arbetsmarknadsläget ges.

Erfarenhetsutbyte och nya kontakter

Genom att utbyta erfarenheter, få nya kontakter och att samarbeta, kan aktörer som jobbar med att organisera och erbjuda utbildning öka sin effektivitet och bättre nå sina mål. I Sörmland har gruppen ”Vägar till arbete och utbildning” genomfört ett pilotprojekt för att främja att fler får information om möjligheterna i de gröna näringarna. Detta för att fler ska komma i utbildning och därefter får anställning eller starta ett företag.

Bland aktiviteterna finns både webbinarier för aktörerna, de så kallade möjliggörarna, och särskilda arrangemang för själva målgruppen.

Metoden för samarbete i Sörmland har varit framgångsrik och gruppens sätt att arbeta kommer att spridas till fler regioner runt om i landet.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i arbetsgruppen Vägar till utbildning och arbete inom de gröna näringarna? Klicka på länken nedanför.

Till kontaktsidan

Nyfiken på Vägar till utbildning och arbete - Asha Ismail

Asha Ismail, sammankallande, har vit kavaj och svart tröja

Foto Privat

Du är sammankallande för gruppen. Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med just nu?
– Företagarna lider brist på personal, vilket vi vill överbrygga, samtidigt som många önskar komma in på arbetsmarknaden. Vi vill öka attraktionskraften, och nå nya målgrupper att attraheras av landsbygden och arbeten i de gröna näringarna.

– Vi vill sprida information om gröna näringar och de utbildningar som finns. Viktig att informera och visa på de många möjligheter som finns i de gröna näringarna och att företagarna har brist på personal.

Vad hoppas ni på att arbetet ska leda till?
– Att tillsammans arbeta för att skapa nätverk mellan alla aktörer, och tillvarata de nätverk som skapas. Vi hoppas att vårt pilotprojekt i Sörmland blir en metod som kan tillämpas i olika regioner och att det kan vidareutvecklas och anpassas regionalt.

– Viktigt att arbetslösa får jobb och praktik, och också sommarjobb till unga som får dem att prova olika jobb. Det och att företagarna öppnar dörrar för nya svenskar och andra arbetslösa.

– Man måste hitta enkla vägar. Korta spår till utbildningar. Vi ska inte heller glömma mötesplatsen mellan arbetssökande och företagare som sker i samråd med civilsamhället, till exempel LRF, Naturbruksskolornas förening, Hushållningssällskapet tillsammans med SIOS; Somaliska Riksförbundet och Hela Sverige ska leva

Vad är på gång framåt?
– En arbetsgrupp har bildats med olika intressenter på regional bas med start i Sörmland, och som sen fortsätter i andra regioner. Vi kommer att vidga det geografiska området till Sörmland, Östergötland och Örebro. Målgruppen vill ha jobb, och vi vill visa vägar, och förmedla nätverkstrådar, som leder till arbete.

– Nästa steg är också planering av studiebesök där bland andra Maria Elinder från Naturbruksskolornas Förening kan arrangera besök till naturbruksgymnasier.

Om du får lyfta tre delar som gruppen har bidragit med, vad skulle det bli?
– Vi har bidragit med en ökad samverkan mellan olika organisationer, myndigheter, utbildningsanordnare och projekt så kallade möjliggörare. Vi har också sett att företagarna visade behov av arbetskraft och vi försöker ge målgruppen en samlad information av möjligheter om utbildningar och arbete inom de gröna näringarna.