Landsbygdsnätverket

Länsstyrelser/Regioner

Regionala serviceprogram

Tillväxtverket har på uppdrag av regeringen utarbetat riktlinjerna för länens regionala serviceprogram. Programmen är länens strategier för att behålla och utveckla service i gles- och landsbygder och utgör grunden för prioritering av olika stöd till kommersiell service.

Regionala serviceprogram, RSP, fungerar som ramverk/paraply för det strategiska arbetet med planering av grundläggande tillgång till service på regional nivå.

Olika stöd till service

För att uppnå en god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till i första hand dagligvarubutiker och bensinstationer i gles- och landsbygder. De olika stöden söks hos olika organisationer beroende på hur ansvaret är uppdelat i ditt län och vilket stöd du tänker söka.

I 15 län ansvarar Regionen för servicebidrag, hemsändningsbidrag och särskilt driftstöd och i 6 län är det Länsstyrelsen som ansvarar för samma stöd.

Investeringsstöd hanteras av Länsstyrelsen i samtliga län.

I beskrivning av respektive stöd nedan framgår vilken organisation som ansvarar för stödet i respektive län.

Här kan du läsa mer om olika stöd till service -

Stöd att söka Länk till annan webbplats.